О чем молятся матроне


о чем молятся блаженной старице, как правильно просить святую о помощи и защите в трудных ситуациях, краткое обращение к св. матушке

Акафист

Кондак 1
Избра́нная Ду́хом Бо́жиим от пеле́н младе́нческих, блаже́нная ста́рице Матро́но, слепоту́ и не́мощь теле́сную ко очище́нию духо́вному от Бо́га прия́вшая, да́ром прозре́ния и чуде́с обогати́лася еси́ и венце́м нетле́нным от Го́спода украси́лася еси́. Сего́ ра́ди и мы благода́рне вене́ц похва́льный прино́сим ти, вопию́ще:

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Икос 1
А́нгел во пло́ти яви́лася еси́ на земли́, Матро́но блаже́нная, исполня́ющи во́лю Бо́жию. А́ще рождество́ твое́ в слепоте́ теле́сней бысть, но Госпо́дь, умудря́яй слепцы́ и любя́й пра́ведныя, просвети́ духо́внии о́чи твои́, да послужи́ши лю́дем и дела́ Бо́жии явя́тся чрез тебе́. Мы же с любо́вию вопие́м ти такова́я:

Ра́дуйся, от младе́нчества Бо́гом избра́нная; ра́дуйся, благода́тию Ду́ха Свята́го от пеле́н осене́нная.

Ра́дуйся, да́ром чуде́с измла́да обогаще́нная; ра́дуйся, прему́дростию от Бо́га свы́ше испо́лненная.

Ра́дуйся, мы́сленныма очи́ма во́лю Бо́жию прозира́ющая; ра́дуйся слепо́тствующих умо́м мудрецо́в ве́ка сего́ посрамля́ющая.

Ра́дуйся, ду́ши заблу́ждшия к Бо́гу приводя́щая; ра́дуйся, ско́рби и печа́ли утоля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Кондак 2
Ви́дяще лю́дие и иере́й, егда́ креща́ше тя, блаже́нная, чу́дный столп о́блачный над главо́ю твое́ю и обоня́вше благоуха́ние ве́лие, дивля́хуся, что у́бо сия́ отрокови́ца бу́дет, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2
Ра́зум име́я просвеще́нный, иере́й Бо́жий Васи́лий позна́, я́ко креща́емая от него́ сосу́д благода́ти Бо́жия есть, и тя, пра́ведная Матро́но, отрокови́цу свя́ту нарече́. От на́шего же усе́рдия прино́сим ти похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, во святе́й купе́ли благода́тию Свята́го Ду́ха облагоуха́нная; ра́дуйся, на пе́рсех твои́х крест запечатле́нный име́вшая.

Ра́дуйся, моли́твеннице, от Бо́га лю́дем дарова́нная; ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая, пред Го́сподем сия́ющая.

Ра́дуйся, да́ром чудотворе́ния от Бо́га просла́вленная на земли́; ра́дуйся, венце́м неувяда́емым от Го́спода увенча́нная на Небеси́.

Ра́дуйся, ми́лости Бо́жия гре́шным возвеща́ющая; ра́дуйся, от исто́чника воды́ живы́я жа́ждущия напая́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Кондак 3
Си́лу Бо́жия благода́ти ощуща́ющи, еще́ во младе́нчестве су́щи, Матро́но блаже́нная, ко ико́нам святы́м устремля́лася еси́, и чи́стым се́рдцем и младе́нческими усты́ хвалу́ Бо́гу возглаша́ла еси́: Аллилу́иа.

Икос 3
Иму́щи от Бо́га дар прозре́ния изде́тска, блаже́нная ма́ти, сокрове́нная серде́ц приходя́щих к тебе́ ве́дущи, и о́ным бу́дущая, я́ко настоя́щая сказу́ющи, мно́гия лю́ди на путь благоче́стия направля́ла еси́. Те́мже прославля́юще Бо́га, умудря́ющаго слепцы́, вопие́м тебе́ си́це:

Ра́дуйся, ди́вная прови́дице; ра́дуйся, сокрове́нных грехо́в обличи́тельнице.

Ра́дуйся, помраче́нных душе́ю пресве́тлая наста́внице; ра́дуйся, заблу́ждших ми́лостивая путеводи́тельнице.

Ра́дуйся, звездо́, ве́рным путь указу́ющая; ра́дуйся, свеще́, во тьме ве́ка сего́ светя́щая.

Ра́дуйся, еди́ному Бо́гу послужи́вшая; ра́дуйся, ко́зни диа́вольския благода́тию Ду́ха Свята́го попра́вшая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Кондак 4
Бу́ря недоуме́ния и смяте́ния о чудесе́х твои́х в лю́дех разве́яся, ма́ти блаже́нная, и ти́и, вразуми́вшу их Го́споду, ди́вному во святы́х Свои́х, просла́виша и восхвали́ша тя, Бо́гу же с благодаре́нием воспе́ша: Аллилу́иа.

Икос 4
Слы́шавше лю́дие, ма́ти Матро́но, я́ко по́мощь в неду́зех душе́вных и теле́сных подае́ши, прихожда́ху к тебе́ со упова́нием, и, сове́т благоприя́тен и исцеле́ние получи́вше, благодаря́ще Бо́га, воспева́ху тебе́:

Ра́дуйся, я́ко боле́знующих и стра́ждущих душе́ю прие́млеши; ра́дуйся, я́ко мир душа́м скорбя́щим да́руеши.

Ра́дуйся, в заблужде́ниих су́щих вразуми́тельнице; ра́дуйся, благоче́стия учи́тельнице.

Ра́дуйся, печа́лей на́ших утоли́тельнице; ра́дуйся, в ско́рбех уте́шительнице.

Ра́дуйся, блага́я безсре́бренице; ра́дуйся, неду́гов вся́ческих безме́здная врачева́тельнице.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Кондак 5
Боготе́чная звезда́ возсия́ла еси́, ма́ти блаже́нная Матро́но, во дни лихоле́тия во Оте́чествии на́шем, я́ко но́вая испове́дница, и́го Христо́во дерзнове́нно и безбоя́зненно чрез все житие́ пронесла́ еси́, и благода́тию Бо́жиею укрепля́ема, подава́ла еси́ недоумева́ющим вразумле́ние, стра́ждущим осла́бу, больны́м исцеле́ние, благода́рственно зову́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5
Ви́девше мно́зи Росси́йстии лю́дие чудеса́ и исцеле́ния, Бо́жиею благода́тию от тебе́ подава́емая: хромы́м — хожде́ние, разсла́бленным и на одре́ лежа́щим — исцеле́ние, бесну́ющимся — духо́в зло́бы отгна́ние, устреми́шася к тебе́, ма́ти, я́ко к исто́чнику неисчерпа́емому, от него́ же испи́вше оби́льно, умиле́нным се́рдцем возопи́ша тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, на путь пра́вый от младе́нчества призва́нная; ра́дуйся, пра́веднице, от Бо́га нам дарова́нная.

Ра́дуйся, цели́тельнице, неду́ги на́ша исцеля́ющая; ра́дуйся, в ну́ждах на́ших ско́ро помога́ющая.

Ра́дуйся, душеполе́зными сове́ты нас вразумляющая; ра́дуйся, недоуме́ния на́ша ско́ро разреша́ющая.

Ра́дуйся, ду́хи нечи́стыя от челове́к отгоня́ющая; ра́дуйся, от вся́каго зла моли́твою твое́ю огражда́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Кондак 6
Провозве́стник свя́тости и пра́ведности жития́ твоего́, блаже́нная ма́ти, яви́ся святы́й и пра́ведный оте́ц Иоа́нн Кроншта́дтский, егда́ узре́ тя во хра́ме и наименова́ тя свою́ прее́мницу та́же и осмы́й столп Росси́и. Вси же, слы́шавше сие́, просла́виша Го́спода, возглаша́юще Ему́ песнь: Аллилу́иа.

Икос 6
Возсия́ моли́твами твои́ми, ма́ти Матро́но, свет благода́ти Бо́жия в сердца́х, не ве́дущих Бо́га и грехми́ мно́гими прогневля́ющих Его́. Ти́и же, ви́дяще чудеса́, тобо́ю соверша́емая, обраща́хуся ко Го́споду, ублажа́юще тя си́це:

Ра́дуйся, по́двиги твои́ми Бо́га прославля́ющая; ра́дуйся, сла́ву Бо́жию нам явля́ющая.

Ра́дуйся, неве́рныя на путь пра́вый наставля́ющая; ра́дуйся, грехми́ оскверне́нныя моли́твами твои́ми очища́ющая.

Ра́дуйся, к покаянию нас призыва́ющая; ра́дуйся, за вся благодари́ти Го́спода нас вразумляющая.

Ра́дуйся, храм Бо́жий люби́ти нас науча́ющая; ра́дуйся, во огра́ду церко́вную расточе́нныя о́вцы собира́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Кондак 7
Хотя́щи Пресвяту́ю Влады́чицу на́шу Богоро́дицу досто́йно ублажи́ти, ма́ти Матро́но, повеле́ла еси́ лю́дем написа́ти всечестны́й о́браз Ея́, «Взыска́ние поги́бших» имену́емый, и в хра́ме Бо́жием ве́си твоея́ водвори́ти, да вси взира́юще на све́тлый лик Пречи́стыя, со умиле́нием восхва́лят Ю, Го́споду же возопию́т: Аллилу́иа.

Икос 7
Но́вую тя засту́пницу, моли́твенницу и хода́таицу к Бо́гу дарова́ Госпо́дь в годи́ну тя́жкую лю́дем Росси́йским, мно́зи бо отпада́ху от Святы́я Це́ркве, ты же, ма́ти, малове́рныя и заблу́ждшия наставля́ла еси́ сло́вом и де́лом, явля́ющи ди́вная чудеса́ Бо́жия. Те́мже воспева́ем ти си́це:

Ра́дуйся, страны́ на́шея Росси́йския неусы́пная печа́льнице; ра́дуйся, спасе́ния на́шего хода́таице.

Ра́дуйся, Бо́га, Судии́ праведнаго, умилостиви́тельнице; ра́дуйся, неду́жных и оби́димых покрови́тельнице.

Ра́дуйся, немощны́х и безнаде́жных помо́щнице; ра́дуйся, проти́ву духо́в зло́бы непреста́нная вои́тельнице.

Ра́дуйся, я́ко трепе́щут тя кня́зи бесо́встии; ра́дуйся, я́ко ра́дуются о тебе́ а́нгелы и челове́цы.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Кондак 8
Стра́нно малове́рным и неразу́мным бысть, ка́ко слепорожде́нная ви́дети и ве́дети мо́жет не то́чию настоя́щая, но и бу́дущая, не ве́дяху бо си́лы Бо́жия в не́мощи челове́честей соверша́емыя. Мы же, блаже́нная ма́ти, прему́дрость Бо́жию, в тебе́ явле́нную зря́ще, вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8
Вся́ческия досажде́ния и оби́ды, изгна́ния и укоре́ния претерпе́ла еси́, блаже́нная ма́ти, не се́тующи о сем, но за вся благодаря́щи Бо́га. Сим же и нас науча́еши терпели́вно нести́ крест свой, тебе́ же благохвали́ти та́ко:

Ра́дуйся, в моли́тве непреста́нно пребыва́вшая; ра́дуйся, духо́в зло́бы посто́м и моли́твою отгна́вшая.

Ра́дуйся, мир благода́тный стяжа́вшая; ра́дуйся, любо́вию твое́ю мно́гия о́крест тебе́ спаса́вшая.

Ра́дуйся, житие́м твои́м изря́дно лю́дем послужи́вшая: ра́дуйся, и по кончи́не твое́й лю́дем непреста́нно помога́ющая.

Ра́дуйся, и ны́не на́шим проше́нием те́пле внима́ющая; ра́дуйся, упова́ющих на по́мощь твою́ не оставля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Кондак 9
Вся́кия ско́рби и боле́зни а́ще и претерпе́ла еси́, ма́ти Матро́но, непреста́нно веду́щи брань с си́лами тьмы, облича́ющи ко́зни и кова́рства их, и изгоня́ющи бе́сы от одержи́мых, оба́че до кончи́ны дний твои́х помога́ла еси́ стра́ждущим, неду́гующим и скорбя́щим, при́сно пою́щи Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9
Вити́и многовеща́ннии не возмо́гут досто́йно просла́вити свято́е житие́ твое́ и чудеса́, си́лою Бо́жиею тобо́ю твори́мая, преди́вная ста́рице. Мы же, хотя́ще псало́мски хвали́ти Бо́га во святы́х Его́ и подвиза́емии серде́чною любо́вию, дерза́ем пе́ти тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, у́зкий путь и те́сная врата́ избра́вшая; ра́дуйся, доброде́тельми мно́гими просия́вшая.

Ра́дуйся, вся тле́нная в житии твое́м отве́ргшая; ра́дуйся, смире́нием, я́ко венце́м драги́м, украше́нная.

Ра́дуйся, ева́нгельски, я́ко пти́ца небе́сная, на земли́ пожи́вшая; ра́дуйся, Сы́ну Бо́жию, не име́вшему, где главу́ подклони́ти, после́довавшая.

Ра́дуйся, ны́не во оби́телех ра́йских веселя́щаяся; ра́дуйся, и нас, гре́шных, моля́щихся тебе́, ми́лостию твое́ю не оставля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Кондак 10
Спасти́ хотя́щи мно́гия лю́ди от страда́ний теле́сных и душе́вных неду́г, всено́щно пребыва́ла еси́, пра́веднице Бо́жия, в моли́тве, прося́щи им по́мощи и укрепле́ния от Го́спода на́шего Иису́са Христа́, пою́щи Ему́: Аллилу́иа.

Икос 10
Стена́ и покро́в была́ еси́ во дни жития́ твоего́, блаже́нная ма́ти, всем к тебе́ прибега́ющим, и по сме́рти не престае́ши хода́тайствовати пред Бо́гом о лю́дех, с ве́рою притека́ющих ко гро́бу твоему́. Те́мже у́бо, услы́ши ны́не и нас, гре́шных, скорбьми́, боле́зньми и мно́гими печа́льми одержи́мых и потщи́ся на по́мощь твои́ми моли́твами, всем, к тебе́ вопию́щим:

Ра́дуйся, оби́димых ско́рая предста́тельнице; ра́дуйся, терпя́щих лише́ния уте́шительнице.

Ра́дуйся, честна́го супру́жества охране́ние; ра́дуйся, всех, во вражде́ су́щих, умире́ние.

Ра́дуйся, непра́во на суд влеко́мых защи́тительнице; ра́дуйся, и о вино́вных пред судо́м земны́м к Бо́гу ми́лостивая хода́таице.

Ра́дуйся, лиши́вшихся кро́ва приста́нище; ра́дуйся, о всех к тебе́ взыва́ющих, засту́пнице.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Кондак 11
Пе́ние а́нгельское слы́шала еси́, ма́ти честна́я Матро́но, еще́ на земли́ живу́щи. Научи́ и нас, недосто́йных, ка́ко подоба́ет сла́вити Бо́га, в Тро́ице почита́емаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же непреста́нно во́инства небе́сная велегла́сно воспева́ют: Аллилу́иа.

Икос 11
Светоза́рным све́том сия́ет житие́ твое́, блаже́нная Матро́но, освеща́я мрак многосу́етнаго ми́ра сего́, и влече́т к себе́ ду́ши на́ша, я́ко да и мы луче́ю благода́ти Бо́жия озари́мся и ско́рбный путь привре́менныя жи́зни богоуго́дно про́йдем и Ца́рствия Бо́жия дости́гнем, иде́же ты, ма́ти, ны́не всели́лася еси́, слы́шащи глас наш, тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, свеще́ Бо́жия, при́сно горя́щая; ра́дуйся, би́сере честны́й, блиста́нием святы́ни Твоея́ нас озаря́ющий.

Ра́дуйся, цве́те благово́нный, Ду́хом Святы́м нас облагоуха́ющий; ра́дуйся, ка́меню ве́ры, малоду́шныя в благоче́стии утвержда́ющий.

Ра́дуйся, звездо́ пресве́тлая, пра́вый путь нам указу́ющая; ра́дуйся, до́брая вои́тельнице Христо́ва, мече́м моли́твы де́монския полки́ устраша́ющая.

Ра́дуйся, я́ко все житие́ твое́ свя́то и непоро́чно; ра́дуйся, я́ко и смерть твоя́ пред Го́сподем че́стна.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Кондак 12
Благода́ть Бо́жию оби́льно еще́ от пеле́н восприя́ла еси́, ма́ти блаже́нная, я́же вы́ну пребы́сть с тобо́ю по вся дни жи́зни. Ве́руем несумне́нно, я́ко и по успе́нии твое́м благода́ть сия́ пребога́тно пребыва́ет с тобо́ю. Сего́ ра́ди припа́дающе мо́лимся: не лиши́ и нас, еще́ стра́нствующих на земли́, по́мощи твоея́ и заступле́ния, прося́щи Го́спода поми́ловати всех, пою́щих Ему́: Аллилу́иа.

Икос 12
Пою́ще мно́гая и ди́вная твоя́ чудеса́, ма́ти Матро́но, восхваля́ем Бо́га, дарова́вшаго гра́ду Москве́ и Оте́честву на́шему во дни безбо́жия и гоне́ния тя, непоколеби́мый столп благоче́стия и ве́ры. Ны́не же, блаже́нная ма́ти, благода́рным се́рдцем воспева́ем тебе́ си́це:

Ра́дуйся, мир Христо́в в душе́ твое́й стяжа́вшая; ра́дуйся, сего́ ра́ди мно́гия лю́ди о́крест тебе́ к Бо́гу приве́дшая.

Ра́дуйся, в немощно́м те́ле су́щи, си́лу Бо́жия благода́ти показа́вшая; ра́дуйся, во обрете́нии честны́х моще́й твои́х Бо́жию ми́лость нам яви́вшая.

Ра́дуйся, со́нма святы́х Моско́вских изря́дное процвете́ние; ра́дуйся, гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние.

Ра́дуйся, Оте́чества на́шего при́сная пред Бо́гом печа́льнице; ра́дуйся, к покаянию и моли́тве о земли́ Росси́йстей всех призыва́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Кондак 13
О, блаже́нная ма́ти, услы́ши ны́не воспева́емое тебе́ хвале́бное пе́ние и испроси́ нам у Го́спода Иису́са Христа́ грехо́в оставле́ние, христиа́нския ми́рныя кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Его́, да и мы с тобо́ю сподо́бимся в селе́ниих ра́йских сла́вити Святу́ю Тро́ицу, вопию́ще: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, зате́м икос 1-й «А́нгел во пло́ти…» и кондак 1-й «Избра́нная Ду́хом Бо́жиим…».

pravoslavie.wiki

Очередь за Чудом. | Храм во имя блаженной Матроны Московской Краснокамск Пермская епархия

Святая Матрона Московская или, как ее ласково называют в народе, Матронушка. Она стала одной из главных загадок нашего времени. Она творила чудеса при жизни и продолжает совершать их после своей смерти. Очередь к ее мощам в Покровском женском монастыре ничуть не меньше, чем была к Поясу Богородицы. Сюда приходят за чудом каждый день. И Матронушка помогает. Дает здоровье, счастье материнства… «Матушка, отведи беду! Сохрани детей! Помоги в работе!» — эти слова произносят как заклинание. К Матроне приходят даже те, кто никогда не ходил в церковь.

 

 

О чем молятся святой Матроне Московской?

Святая Матрона Московская — русская святая ХХ века. Родившись слепой и увечной, она с детства проводила много времени в молитве к Богу и Господь даровал ей милость — утешать людей и помогать людям. Матрона Московская прославлена в лике святых и ее просят умолить Бога даровать нам помощь в наших проблемах, бедах и скорбях.

 

Вам и не Снилось . Святые . Доказательство Чуда ( Матрона Московская

В 1888 году историки зафиксировали странную природную аномалию. На центральную часть России обрушился страшный ураган. Ветер был такой силы, что поднимал дома в воздух. Невероятно, но стихия не тронула лишь одну небольшую деревушку Себино в Тульской области. Она находилась в эпицентре урагана, но из 20 домов здесь был разрушен только один. В тот день жители праздновали свадьбу дочери старосты села. В самый разгар народных гуляний в избу деревенского начальника вбежала девочка лет семи. Споткнувшись о порог она упала и закричала: «Уходите отсюда. Прячьтесь по домам, надвигается тьма». Гости лишь посмеялись над девочкой. Но, несмотря ни на что, она плакала и умоляла всех выйти из дома. Кто-то из присутствующих сжалился и предложил продолжить празднование во дворе. Невероятно, но как только последний человек вышел из дома старосты, налетел внезапный шквалистый ветер. На глазах у ошеломлённых гостей крепкая бревенчатая изба рухнула, словно карточный домик. Ветер стих также внезапно, как и появился. На следующий день стало известно, ураган разрушил десятки сёл, сотни людей погибли. Уцелела лишь деревня Себино и её жители. И всё благодаря ей — девочке, которой суждено было стать блаженной и святой, Матроне Московской…

 

Житие святой Матроны Московской

 

 

 

 

 

 

Недавно позволила себе маленький эксперимент. Позвонила на выбор нескольким знакомым москвичам – получали ли вы помощь от блаженной Матронушки? Вот ответы.
– Она меня на работу устроила, я полгода пороги обивала, а пришла к ней, попросила ..
– Моему мужу операция грозила, я к Матронушке, никогда так не рыдала, врачи и по сей день ничего понять не могут
– Сын в Чечне воевал, так я, как на работу, в Покровский монастырь ходила, просила ее молитв. Вернулся…
– Дочка по блудному пути пошла, так я каждый день акафист блаженной Матронушке читала, вымолила.
– Квартиру я только благодаря Матронушке поменял.
Всем помогает. Русская, ей всех жалко Я видела в очереди к мощам большого, фиолетового негра с букетом цветов. Ветер, мокрый снег, а он стоит и улыбается. Его, конечно же, попытались «расколоть». А он одно твердит:
-Надо.
Нам всем надо. Вот и идем сюда, кто  в Покровский монастырь,  кто просто в храме или дома к иконе, не всегда с цветами, но всегда – с грехами и просьбами: избавь, подсоби, подскажи, замолви словечко.

Н. Сухинина

СВЯТЫЕ. СВЯТАЯ МАТРОНА МОСКОВСКАЯ

Фильм телеканала ТВ-3 из цикла «СВЯТЫЕ» о святой блаженной Матроне Московской очередной раз напомнит нам и расскажет о великой Российской подвижнице и молитвеннице о душах наших.., к которой никогда не иссякает людская тропа страждущих и ищущих ее помощи и заступления..
И по Вере совершаются чудеса..

 

Как просить помощи у Матроны Московской?

Матушка Матрона с рождения была избрана Богом на служение людям. Родившаяся вовсе без глаз, она обладала особым духовным зрением, позволяющим ей исцелять немощных и проникать в тайны будущего времени. Проведшая более пятидесяти лет в сидячем положении, Матрона Московская могла видеть внутренний мир других людей и помогать им непрестанной молитвою в преодолении душевных проблем и телесных болезней. И сегодня к блаженной святой старице стекаются люди со всей России, помня её слова, сказанные незадолго до кончины: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

О чем  можно просить помощи у Матроны Московской?

Матушка Матрона помогает в простых житейских делах и бедах. У неё просят заступничества как в излечении тяжёлых болезней, так и решении проблем на работе. По молитвам Матроны Московской соединяются супружеские пары и обнаруживаются крупные потери. Помогает блаженная святая старица и в устройстве личной жизни, и в рождении детей. Обратиться к ней можно многими способами, но главное, что нужно соблюсти – это искреннюю, слёзную и смиренную молитву, начинающуюся словами: «О блаженная мати Матроно…». Короткая молитва к Матушке звучит так: «Святая праведная старице Матроно, моли Бога о нас!».

Где просить помощи у Матроны Московской?

Вы можете просить помощи у Матроны Московской о замужестве, налаживании материального положения, разрешении тяжёлой жизненной ситуации в любом месте: у себя дома; в храме, который Вы посещаете в своём родном городе; в любом православном храме мира, где есть икона святой старицы; в Покровском монастыре Москвы, где покоятся мощи Матушки Матроны. Наличие иконы (дома, в храме) и посещение Покровского монастыря не является обязательным условием для того, чтобы Матрона Московская обратила на Вас внимание. Матушка Матрона слышит всех, кто обращается к ней с искренней молитвой, идущей от чистого сердца.

Если Вы хотите просить помощи у Матроны Московской о беременности, то, конечно, желательно посетить Покровский монастырь, постоять среди других паломников, приложиться к мощам святой. Покровский монастырь находится в районе метро Пролетарская и дальше – по улице Абельмановской. Доступ к мощам Матушки Матроны осуществляется ежедневно с семи утра до восьми вечера, в воскресные дни – с шести утра до восьми вечера.

Многие паломники просят помощи у Матроны Московской на её могилке, расположенной на Даниловском кладбище. Добраться до кладбища можно на метро – до станции «Шаболовская» и затем на 26 трамвае до остановки «Даниловское кладбище».

Как написать письмо Матроне Московской?

Если Вы по каким-либо причинам (экономическим или физическим) не можете лично посетить Покровский монастырь, то Вы можете написать Матушке Матроне письмо, которое будет возложено служительницами монастыря к мощам блаженной старицы.

Классические письма следует отправлять по адресу: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 58 (почтовый адрес Покровского монастыря). Электронные письма (их распечатывают и также возлагают к мощам Матушки Матроны) принимаются на e-mail: [email protected]

 

Сайт Покровского  Ставропигиального Женского Монастыря>>

Свидетельства о чудесах>>

Житие блаженной Матроны >>

Акафист блаженной Матроне >>

Молитвы блаженной Матроне >>

 

 

МОЯ  МАТРОНУШКА .

Когда я начинаю кому-нибудь рассказывать о том, что особо почитаю Матронушку, нецерковные люди требуют «доказательств». «Ну а как, как она тебе помогла?» Далее …

 

Очная ставка , Святая Матрона Московская

https://youtu.be/jglUOFbZEA0

matronamosckov.cerkov.ru

Молитва Матроне Московской -- помощь от любой беды

В народе верят, что молитва Матроне Московской способна спасти даже в самых тяжелых ситуациях. Эта святая по сей день творит чудеса, у ее мощей и икон происходят божественные исцеления, которым нет объяснения. Узнайте, как и какие молитвы нужно читать, чтобы попросить помощи у Матронушки.

В статье:

Молитва Матроне Московской — кому и для чего можно обращаться к Святой

В народе ходят слухи и легенды о чудесных исцелениях возле ее икон и мощей, а также просто в результате регулярных молений в домашних условиях. Даже заболевания, которые крайне сложно лечить традиционным методом, способна изгнать эта Святая, например, алкоголизм и наркозависимость.

Практически каждому известно, в чем помогает Матрона Московская — об этой части сферы влияния ее ходят легенды. Святая помогает найти суженого, вступить в брак и сохранить отношения в семье. Если ваша семья рушится, вне зависимости от причины этого, вы можете обратиться к ней.

Проблемы с детьми особенно близки этой Святой. Она не имела своих детей, возможно, поэтому Святая даже после смерти изливает свою материнскую любовь, которая не нашла выхода при жизни. Под покровительством Матронушки находятся все детские дома, детсады и школы. К ней можно обращаться и при проблемах в воспитании нового поколения.

Молитва Святой Матроне Московской способна помочь и в любой житейской ситуации. Обращаться к ней можно практически с любой проблемой. Святая помогает решить материальные проблемы, избавиться от трудностей на работе или в учебном заведении, а также избавиться от страданий любого характера. Ей часто молятся об обретении собственного жилья, что в наше время является большой проблемой. Матронушка является и помощником в духовном развитии, она может даровать духовный взгляд на вещи достойному человеку.

После смерти она заняла достойное место в Высшем Попечительском Совете человеческого бытия. В Небесном мире она ходатайствует о делах людей перед Богом, даруя им помощь. В сферу влияния Матронушки входит все, что связано с жизнью людей. Ее полномочия весьма широки, за праведную жизнь она получила награду — иметь возможность помогать людям в соответствии с Божьим промыслом. Кроме вышеописанных примеров, это еще и поиск пропавшего или украденного имущества, лечение слабоумия и болезней мозга, исцеление офтальмологических проблем – при жизни, как и провидица Ванга, Матрона была слепой.

Разумеется, молиться Матронушке можно в любое время и в любом месте. Но если вы делаете это регулярно или считаете эту Святую своей покровительницей, желательно знать ее день памяти — 2 мая. Май, если верить биографии Матроны, был ее любимым месяцем. Дни памяти Святых обязательны для верующих, которые желают получить их благословение и улучшить свою жизнь. Кроме этого, Матронушка особенно рада всем, кто родился в мае.

Читать молитвы Матронушке может каждый человек. Но особое внимание она уделяет сиротам, которые не получили родительской любви, безработным и нуждающимся, а также бездомным, лишившимся всего людям. В первую очередь, Святая помогает тем, кто действительно нуждается в ее помощи и может не выжить без ее вмешательства.

Молиться Матронушке можно и дома, перед иконой или церковной свечой. Молитвы полагается учить наизусть — так вы показываете почтение перед ней, но можно просить помощи и своими словами. Для их прочтения можно посетить могилу Святой, а также ее мощи. Для молитвы перед иконой или мощами нужно приехать в Покровский женский монастырь в Москве. Можно также передать записку в этот храм, чтобы служители церкви отнесли ее к мощам.

Молитва Матроне Московской о помощи

Молитва Матроне Московской о помощи универсальна. Ее можно читать для получения помощи Святой в любой ситуации. Обычно эта молитва читается для избавления от телесных недугов. Существует также отдельная молитва Матроне Московской об исцелении, но можно читать и эту:

О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Кроме этого, данный молитвенный текст помогает перенести дарованные свыше испытания, через которые должен пройти практически каждый человек. Регулярное прочтение его помогает достичь высокого уровня духовности. Легенды гласят, что люди, которые пользуются покровительством Матронушки и регулярно читают эту молитву, способны развить духовное зрение. Она помогает целителям, магам и начинающим ясновидящим, которые занимаются исключительно добрыми делами.

Молитва Матроне Московской на удачу — это этот же текст. Его можно читать и перед важным делом, когда везение не помешает. Матрона имеет отношение ко всем сторонам жизни человека, даже к удаче. Правда, называть везение удачей нельзя, по старинным приметам это имя беса.

Как стать матерью — молитва Матроне Московской о беременности и любви

Матронушка помогает стать матерью. Если у вас имеются проблемы с беременностью или зачатием, она поможет вам продолжить род. Даже врачи уверяют,  что молитва Матроне Московской о беременности творит настоящие чудеса. Зачатие становится возможным даже в том случае, если мужчина или женщина страдали от бесплодия. Когда пара теряет надежду на продолжение рода, эта молитва способна помочь:

 О, блаженная мати Матрона, к твоему предстательству прибегаем и тебе слезно молим. Яко имущую велие дерзновение по Господу, пролей теплую молитву о рабех твоих, в скорбе дущевней пребывающих и помощи от тебе просящих. Истинно бо слово Господне: просите и дается вам и паки: яко аще два от вас совещаете, на землю о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, иже на Небесех. Услыши убовоздыхания наша и донесико престолу Владычню, и деже ты предстоиши всмы, яко много может пред Богом молитва праведника. Да не до конца забудет нас Господь, но призрит с высоты небесныя на скорбь рабов Своих и плод чрева на полезное дарует. Воистину, Богидете хощет, тако сотвори Господь Аврааму и Сарре, Захарии и Елисавете, Иоакиму и Анне, с ним же моли. Тако да сотворит Господь Бог и нам по милости своей и неизреченному человеколюбию. Буди имя Господнее благословенно и от ныне и до века. Аминь.

Читать эту молитву можно для зачатия, если не получается забеременеть. Она же помогает в сохранении беременности, если имеются некие угрозы для здоровья ребенка или его матери. Эта же молитва может читаться для облегчения родов. Ее можно читать как самой будущей матери, так и ее супругу, сестре, матери или отцу, а также другим близким людям. Молятся за возможность продолжения рода как мужчины, так и женщины.

Молитва Матроне Московской о любви оказывает помощь в любых ситуациях, которые связаны с личной жизнью человека. Ее текст такой же, как и у молитвы на беременность. Считается, что православные Святые помогают только парам, которые уже связали себя узами брака. Это не совсем так. У законной жены всегда больше прав на мужчину, чем у его любовницы. Такого мнения придерживаются представители большинства эзотерических школ, не только колдуны-соборники.

Молитва о любви поможет найти свою вторую половинку, выйти замуж или выдать замуж засидевшуюся в девушках дочь, найти хорошую жену. Читать ее может как мужчина, так и женщина, как уже говорилось выше. Кроме этого, вышеупомянутый текст поможет сохранить семью, если она находится на грани развода. Измены, разногласия, скука быта — со всеми этими проблемами можно справиться с помощью веры и молитвы.

Божественное исцеление — молитва Матроне Московской о здравии

Из биографии Матроны известно, что она обладала целительскими способностями. Она не только видела будущее, будучи полностью слепой от рождения. Матрона принимала больных и страждущих, которые уходили от нее здоровыми. Чудеса исцеления Матрона приписывала не своим паранормальным способностям, а силе молитвы, прочитанной истово верующим человеком.

Молитва Матроне Московской об исцелении поможет при любой болезни. На нее надеются даже тяжелобольные. Этот текст спас не одну жизнь:

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Матроне Московской о здравии может читаться как для себя, так и для близкого человека. Как правило, ее читают для ближайших родственников — родителей, братьев и сестер. Этот текст лечит даже психические заболевания и слепоту, его же следует читать для того, чтобы избавиться от алкогольной и наркотической зависимости.

Молитва от сглаза и порчи Матроне Московской спасет от негатива

Лучшее средство от сглазов и порч для православного человека — это молитва. Молитва от сглаза и порчи Матроне Московской поможет избавиться от любого негатива. Но для избавления от сильных порч на смерть нужна длительная работа, походы в церковь и регулярные прочтения священных текстов. От обычного сглаза, который не считается серьезным магическим недомоганием, достаточно единоразового прочтения этой молитвы:

Обращаюсь к тебе, о, Матрона Московская. Помоги мне избавиться от сглаза и порчи, отринув чертовы пакости злобных людей. Очисти мою душу от сажи греховной и не наказывай болью бренное тело. Я искренне каюсь пред тобой за скорбь, нетерпимость, злость, ругань и безверие. Попроси Господа Бога о жалости и ниспошли мне милость в виде православия духовного. Пусть порча, сглаз и муки душевные не убьют во мне веру в Господа Бога. Да будет так. Аминь.

Для избавления от порчи или сглаза желательно поставить свечи у иконы Святой. Свечи приобретаются в церкви. При этом нужно читать следующий текст:

Матрона Московская, Блаженная Старица. Очисти меня от сглаза и порчи и надели стремлением к святому православию. Да будет так. Аминь.

Если вы начали заниматься уничтожением негативной программы с помощью христианского эгрегора, не следует обращаться к другим силам – бесам или языческим богам. Некоторые эгрегоры конфликтуют между собой. Обращение к ним одновременно крайне нежелательно.

Молитва Матроне Московской о работе

Молитва Матроне Московской о работе читается тогда, когда имеются проблемы с трудоустройством. Если у вас нет работы, а нужно кормить семью, читайте ее, и все наладится. Можно обращаться к Матронушке и тогда, когда имеется желание сменить место  работы, на более выгодное или подходящее по другим критериям:

Святая блаженная наша Мати Матрона, помози святыми твоими молитвами рабу Божиему (имя) обрести работу удобную ко спасению и возрастанию духовному, дабы богатеть ему в Бога и не расточать души своей на мирское — суетное и греховное. Помози ему найти милостивого работодателя, не попирающего заповеди и не принуждающего труждающихся под началом его к работам во дни воскресные и святых праздников. Да, оградит Господь Бог раба Божьего (имя) на месте трудов его от всякого зла и искушения, да будет труд сей ему во спасение, Церкви и Отечеству на пользу, родителям на радость. Аминь.

Для получения помощи касательно денег, достатка и материальных благ в целом нужно читать другую молитву. Но имеется важное условие. Матрона поможет найти деньги на необходимые вещи — еду, жилье, одежду. Не нужно просить у нее возможностей для роскошной жизни. Роскошь и богатство и при жизни были чужды этой Святой. Просите у Матронушки помощи в денежных делах только тогда, когда в этом имеется истинная нужда:

Уповаю на тебя, о Матрона Московская, и молю о помощи в трудные дни. Ты заступаешься за праведных и наказываешь грешных. Ниспошли мне достатка денежного и очисти мою душу от злости и алчности. Пусть прибудут деньги на еду и покрытие расходов необходимой важности. Попроси у Господа Бога милосердия и не прогневайся на меня за скудность души. Да будет так. Аминь.

Народные приметы и обычаи о молитвах Святой Матроне Московской

Святая Матрона Московская — одна из самых популярных Святых России. Неудивительно, что народ давно подметил, что в сопровождении определенных действий молитвы к ней становятся более действенными. Так, например, перед обращением к Святой принято оставлять пожертвование церкви, но не в виде денег, а в виде продуктов и угощений.

Обычно несут черный хлеб, молоко, сахар, чай, сухари, печенье, растительное масло, изюм, грецкие орехи, муку, карамельные конфеты и мед. По легенде, эти угощения принимала Матрона при жизни. Угощения можно отдать нищему у церкви или любому человеку, который просит подаяние в другом месте города. Но нищим в наше время мало доверяют, поэтому можно покормить бездомное животное или птиц. Во имя почтения к Святой это нужно делать хотя бы раз в неделю на протяжении месяца перед паломничеством к ее мощам или молитвенному обращению.

Существует еще один обычай — приносить живые цветы к мощам Матронушки. Она любит белую сирень и хризантемы, красные гвоздики и тюльпаны, а также розы, которые могут быть любого цвета. Эти подношения раздаются служителями всем страждущим как освященные цветы. Их принято засушивать и хранить в красном углу.

Если верить народным приметам, стоит молиться Матроне после русской бани. Мужчинам для прочтения молитвы нужно надеть чистую белую рубашку. Женщинам полагается головной платок белого цвета и платье. Молиться Матронушке могут как женщины, так и мужчины, несмотря на то, что она более популярна среди представительниц прекрасного пола.

По легендам о жизни Матронушки, она очень любила ягоды рябины, принесенные с мороза. Хорошей приметой считается посадить рябину, особенно черноплодную, в честь этой Святой. Так можно добиться ее милости для всего дома.

В целом, получить помощь Святой Матроны Московской можно даже после ее смерти. Она знала, что на некоторое время народ, принимавший ее помощь, забудет о целительнице и предсказательнице. Но Святая знала, кем станет после смерти, и завещала людям обращаться к ней при любой беде.

загрузка...

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Pinterest

grimuar.ru

9 сильных молитв Матроне Московской

4.3 / 5 ( 1446 голосов )

Оглавление:

Молитва Матроне Московской об исцелении от болезни

«О блаженная, мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь».

Молитва Матроне Московской о беременности, о зачатии ребенка

«О, блаженная мати Матрона, к твоему предстательству прибегаем и тебе слезно молим. Яко имущую велие дерзновение по Господу, пролей теплую молитву о рабех твоих, в скорбе дущевней пребывающих и помощи от тебе просящих. Истинно бо слово Господне: просите и дается вам и паки: яко аще два от вас совещаете, на землю о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, иже на Небесех. Услыши убовоздыхания наша и донеси ко престолу Владычню, и деже ты предстоиши всмы, яко много может пред Богом молитва праведника. Да не до конца забудет нас Господь, но призрит с высоты небесныя на скорбь рабов Своих и плод чрева на полезное дарует. Воистину, Богидете хощет, тако сотвори Господь Аврааму и Сарре, Захарии и Елисавете, Иоакиму и Анне, с ним же моли. Тако да сотворит Господь Бог и нам по милости своей и неизреченному человеколюбию. Буди имя Господнее благословенно от ныне и до века. Аминь.»

Молитва Матроне Московской о любви взаимной дочери

«Умоляю тебя, святая Матрона, о счастье любимой дочери. Помоги ей не ошибиться с выбором и отстрани от нее неверных людей. Ниспошли ей замужество светлое и брачную жизнь по Божьим Законам. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва Матроне Московской о замужестве дочери

«Блаженная Старица Матрона Московская, защити мою дочь от замужества пагубного и подари ей избранника верного. Не богатого, не женатого, не гулящего, не пьющего, на тяжелую руку не бьющего. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва Матроне Московской о помощи в работе

«Святая блаженная наша Мати Матрона, помози святыми твоими молитвами рабу Божиему (имя рек) обрести работу удобную ко спасению и возрастанию духовному, дабы богатеть ему в Бога и не расточать души своей на мирское – суетное и греховное. Помози ему найти милостивого работодателя, не попирающего заповеди и не принуждающего труждающихся под началом его к работам во дни воскресные и святых праздников. Да, оградит Господь Бог раба Божьего (имя рек) на месте трудов его от всякого зла и искушения, да будет труд сей ему во спасение, Церкви и Отечеству на пользу, родителям на радость Аминь»

Молитва Матроне Московской о помощи в деньгах

«Уповаю на тебя, о Матрона Московская, и молю о помощи в трудные дни. Ты заступаешься за праведных и наказываешь грешных. Ниспошли мне достатка денежного и очисти мою душу от злости и алчности. Пусть прибудут деньги на еду и покрытие расходов необходимой важности. Попроси у Господа Бога милосердия и не прогневайся на меня за скудность души. Да будет так. Аминь»

Молитва Матроне Московской о сохранении семьи

«О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва Матроне Московской на удачу в делах

«Блаженная Старица Матрона, заступница и защитница всех живущих на Земле. Попроси у Господа Бога о милости и прости мне все негодные деяния. Слезно молю и обещаю не убивать свою душу саднящей греховностью. Помоги мне найти работу по силам и не лишай удачи в благом начинании. Заступись за меня пред всевидящим Господом и не дай погибнуть моей грешной душе. Аминь.»

Молитва Матроне Московской от пьянства мужа

«Блаженная старица Матрона, заступница наша и просительница перед Господом! Смотришь ты своим взором духовным и в прошлое и в будущее, все открыто тебе. Вразуми раба Божьего (имя), дай совет, покажи путь к решению проблемы от пьянства. Благодарю тебя за помощь твою святую. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Сохранить молитвы в социальных сетях:

pravoslavnye-molitvy.ru

Молитва Матроне Московской: о чем забывают верующие

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Православные христиане вспоминают 2 мая, пожалуй, одну из самых почитаемых святых недавнего времени — Матрону Московскую. Она очень популярна даже среди далеких от веры людей. Настолько, что вокруг нее сложилась целая мифология. О том, почему ее так любят, — в материале РИА Новости.

"С нее все началось"

И в дождь, и в зной, и в метель — как ни проедешь по Таганской улице в Москве, всегда видишь вереницу людей с цветами в руках. Очередь тянется к Покровскому монастырю, к мощам Матронушки — так ее ласково называют православные. Десять минут в очереди — большая удача. Обычно паломники ждут возможности приложиться к святыне часами.

Люди шли к блаженной Матроне, даже невзирая на рекомендации столичных властей оставаться дома из-за эпидемии. Лишь когда ввели строгий режим самоизоляции, поток паломников иссяк. Но верующие продолжают молиться, как они говорят, своей помощнице.

Москвичка Людмила Ильина 15 лет посещает Покровский монастырь, где хранятся останки святой.

"С Матронушки начались мои походы в храм, воцерковление, вера в Господа. Очень много чудесного по ее молитвам перед Богом в жизни происходило", — признается она.

Исцеляла с детства

Очереди к Матроне были еще при ее жизни. Родилась она в 1881 году в селе Себино Епифанского уезда (ныне Кимовского района) Тульской губернии. Причем сразу слепой. Мать с горя хотела пристроить ее в приют. Но этого не случилось.

Односельчане говорили потом, что Матрона с самого детства отличалась рассудительностью и даже прозорливостью.

"Ксения Ивановна Сифарова, родственница брата блаженной Матроны, рассказывала, как однажды святая сказала матери: "Я сейчас уйду, а завтра будет пожар, но ты не сгоришь". И действительно, утром начался пожар, чуть ли не вся деревня сгорела, затем ветер перекинул огонь на другую сторону деревни, и дом матери остался цел", — приводится свидетельство в житии блаженной.

Согласно утверждениям другой ее родственницы, уже с восьми лет Матрона исцеляла. У ее дома в Себино толпились десятки страждущих. С каждым она молилась об исцелении.

Так продолжалось до 17 лет, пока у нее, согласно житию, не отнялись ноги. Говорят, тогда же она предсказала грядущие страшные события в стране — революцию и Гражданскую войну.

Во время смуты она лишилась крова, а в 1925-м перебралась в Москву. Молва о ней шла по всей столице. К концу жизни она принимала по сорок человек в день — людской поток не иссякал даже в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Реальность и вымысел

Уже тогда, в 1940-50-е годы, москвичи были уверены, что она святая. И называли ее старицей. Как это обычно бывает, свидетельства о жизни и чудесах Матроны постепенно обрастали различными домыслами.

Говорили, например, что во время войны к ней приезжал лично Сталин: хотел узнать, смогут ли немцы взять Москву. А та, мол, сказала, что победа будет за ним.

На самом деле Матрона подвергалась гонениям. Ее не раз пытались арестовать. И ничем ей, слепой и практически полностью парализованной, советские власти не помогли.

Еще Матроне приписывают много цитат, причем зачастую совершенно неприемлемых для православных: то про "рвоту после причастия", то про "закрытие форточек от бесов".

В итоге в начале 2000-х Русской православной церкви пришлось отделять семена от плевел — ведь некоторые стали отождествлять Матрону Московскую с экстрасенсами и пророчицами вроде Джуны и Ванги.

"Такие параллели проводят невоцерковленные люди. Я не встречал среди православных тех, кто бы приписывал ей какие-либо подобные (магические. — Прим. ред.) вещи", — говорит настоятель храма Новомучеников и исповедников российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа. В конце 1990-х его рукоположили в священники как раз в Покровском монастыре — у гробницы блаженной Матроны.

"Готова отвечать на наши просьбы"

В интернете можно встретить различные "советы" о том, как правильно просить блаженную о помощи. Мол, произнесешь "заклинание" — и все сразу будет.

Но в Церкви обращают внимание на то, что ничего общего с христианством подобный магизм не имеет. Святым не поклоняются, они не всемогущие. Святых почитают, так как они могут помолиться за человека перед Богом.

"Когда мы обращаемся в молитве к Господу или какому-либо святому, нужно всегда оставлять место для Божьей воли. Чтобы то, что мы просим, было для нас полезно. Потому что, к великому сожалению, мы очень часто просим то, что совсем не нужно. А потом, когда получаем это, не знаем, что делать", — рассуждает отец Кирилл.

Есть, по его словам, и другая крайность — человек остается без ответа на свою просьбу и начинает из-за этого возмущаться на Бога и святого, через которого он обращается. Хотя он, может быть, "просит нечто неразумное".

"Люди приходят к Матроне не с просьбой о мерседесе с голубой ленточкой, а с какими-то жизненными проблемами. Но даже их решение не всегда полезно. Может быть, Богу угодно, чтобы мы претерпели болезнь или какие-нибудь жизненные обстоятельства. Поэтому нужно разумно относиться к нашей просьбе и ожиданию ответа на нее", — отмечает священнослужитель.

Однако блаженная Матрона, добавляет он, уникальна тем, что всегда "готова отвечать на просьбы". Причем иногда даже на неразумные.

27 апреля, 17:39Религия и мировоззрение"Это дикое суеверие!" Почему Радоницу отмечают неправильно

ria.ru

как правильно читать молитвы святой в храме и дома, о чём молятся блаженной матушке Матронушке верующие

Кондак 1

Избранная Духом Божиим от пелен младенческих, блаженная старице Матроно, слепоту и немощь телесную ко очищению духовному от Бога приявшая, даром прозрения и чудес обогатилася еси и венцем нетленным от Господа украсилася еси. Сего ради и мы благодарне венец похвальный приносим ти, вопиюще: Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Икос 1

Ангел во плоти явилася еси на земли, Матроно блаженная, исполняющи волю Божию. Аще рождество твое в слепоте телесней бысть, но Господь, умудряяй слепцы и любяй праведныя, просвети духовнеи очи твои, да послужеши людем и дела Божии явятся чрез тебе. Мы же с любовию вопием ти таковая:

Радуйся, от младенчества Богом избранная; Радуйся, благодатию Духа Святаго от пелен осененная.
Радуйся, даром чудес измлада обогащенная; Радуйся, премудростию от Бога свыше исполненная.
Радуйся, мысленныма очима волю Божию прозирающая; Радуйся, слепотствующих умом мудрецов века сего посрамляющая.
Радуйся, души заблуждшия к Богу приводящая; Радуйся, скорби и печали утоляющая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 2

Видяще людие и иерей, егда крещаше тя, блаженная, чудный столп облачный над главою твоею и обонявше благоухание велие, дивляхуся, что убо сия отроковица будет, поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум имея просвещенный, иерей Божий Василий позна, яко крещаемая от него сосуд благодати Божия есть, и тя, праведная Матроно, отроковицу святу нарече. От нашего же усердия приносим ти похвалы сия:

Радуйся, во святей купели благодатию Святаго Духа облагауханная; Радуйся, на персех твоих крест запечатленный имевшая.
Радуйся, молитвеннице, от Бога людем дарованная; Радуйся, свеще неугасимая, пред Господем сияющая.
Радуйся, даром чудотворения от Бога прославленная на земли; Радуйся, венцем неувядаемым от Господа увенчанная на небеси.
Радуйся, милости Божия грешным возвещающая; Радуйся, от источника воды живыя жаждущия напаяющая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 3

Силу Божия благодати ощущающи, еще во младенчестве сущи, Матроно блаженная, ко иконам святым устремлялася еси, и чистым сердцем и младенческими усты хвалу Богу возглашала еси: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи от Бога дар прозрения издетска, блаженная мати, сокровенная сердец приходящих к тебе ведущи, и оным будущая, яко настоящая сказующи, многия люди на путь благочестия направляла еси. Темже прославляюще Бога, умудряющаго слепцы, вопием тебе сице:

Радуйся, дивная провидице; Радуйся, сокровенных грехов обличительнице.
Радуйся, помраченных душею пресветлая наставнице; Радуйся, заблуждших милостивая путеводительнице.
Радуйся, звездо, верным путь указующая; Радуйся, свеще, во тьме века сего светящая.
Радуйся, единому Богу послужившая; Радуйся, козни диавольския благодатию Духа Святаго поправшая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 4

Буря недоумения и смятения о чудесех твоих в людех развеяся, мати блаженная, и тии, вразумившу их Господу, дивному во святых Своих, прославиша и восхвалиша тя, Богу же с благодарением воспеша: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше людие, мати Матроно, яко помощь в недузех душевных и телесных подаеши, прихождаху к тебе со упованием, и, совет благоприятен и исцеление получивше, благодаряще Бога, воспеваху тебе:

Радуйся, яко болезнующих и страждующих душею приемлеши; Радуйся, яко мир душам скорбящим даруеши.
Радуйся, в заблуждениих сущих вразумительнице; Радуйся, благочестия учительнице.
Радуйся, печалей наших утолительнице; Радуйся, в скорбех утешительнице.
Радуйся, благая безсребренице; Радуйся, недугов всячеких безмездная врачевательнице.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 5

Боготечная звезда возсияла еси, мати блаженная Матроно, во дни лихолетия во Отечествии нашем, яко новая исповедница, иго Христово дерзновенно и безбоязненно чрез все житие пронесла еси, и благодатиею Божиею укрепляема, подавала еси недоумевающим вразумление, страждующим ослабу, больным исцеление, благодарственно зовущим Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видяще мнози Российстии людие чудеса и исцеления, Божиею благодатиею от тебе подаваемая: хромым – хождение, разслабленным и на одре лежащим – исцеление, беснующимся – духов злобы отгнание, устремишася к тебе, мати, яко к источнику неисчерпаемому, от него же испивше обильно, умиленным сердцем возопиша тебе таковая:

Радуйся, на путь правый от младенчества призванная; Радуйся, праведнице, от Бога нам дарованная.
Радуйся, целительнице, недуги наша исцеляющая; Радуйся, в нуждах наших скоро помогающая.
Радуйся, душеполезными советы нас вразумляющая; Радуйся, недоумения наша скоро разрешающая.
Радуйся, духи нечистыя от человек отгоняющая; Радуйся, от всякого зла молитвою твоею ограждающая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 6

Провозвестник святости и праведности жития твоего, блаженная мати, явися святый и праведный отец Иоанн Кронштадтский, егда узре тя во храме и наименова тя свою преемницу таже и осмый столп России. Вси же, слышавше сие, прославиша Господа, возглашающе Ему песнь: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия молитвами твоими, мати Матроно, свет благодати Божия в сердцах, не ведущих Бога и грехми многими прогневляющих Его. Тии же, видяще чудеса, тобою совершаемая, обращахуся ко Господу, ублажающе тя сице:

Радуйся, подвиги твоими Бога прославляющая; Радуйся, славу Божию нам являющая.
Радуйся, неверныя на путь правый наставляющая; Радуйся, грехми оскверненныя молитвами твоими очищающая.
Радуйся, к покаянию нас призывающая; Радуйся, за вся благодарити Господа нас вразумляющая.
Радуйся, храм Божий любити нас научающая; Радуйся, во ограду церковную расточенныя овцы собирающая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 7

Хотящи Пресвятую Владычицу нашу Богородицу достойно ублажити, мати Матроно, повелела еси людем написати всечестный образ Ея, «Взыскание погибших» именуемый и в храме Божием веси твоея водворити, да вси взирающе на светлый лик Пречистыя, со умилением восхвалят Ю, Господу же возопиют: Аллилуиа.

Икос 7

Новую тя заступницу, молитвенницу и ходатаицу к Богу дарова Господь в годину тяжкую людем Российским, мнози бо отпадаху от Святыя Церкве, ты же, мати, маловерныя и заблуждшия наставляла еси словом и делом, являющи дивная чудеса Божия. Темже воспеваем ти сице:

Радуйся, страны нашея Российския неусыпная печальнице; Радуйся, спасения нашего ходатаице.
Радуйся, Бога, Судии праведнаго, умилостивительнице; Радуйся, недужных и обидимых покровительнице.
Радуйся, немощных и безнадежных помощнице; Радуйся, противу духов злобы непрестанная воительнице.
Радуйся, яко трепещут тя князи бесовстии; Радуйся, яко радуются о тебе ангелы и человецы.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

 Кондак 8

Странно маловерным и неразумным бысть, како слепорожденная видети и ведети может не точию настоящая, но и будущая, не ведяху бо силы Божия, в немощи человечестей совершаемыя. Мы же, блаженная мати, премудрость Божию, в тебе явленную зряще, вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Всяческия досаждения и обиды, изгнания и укорения претерпела еси, блаженная мати, не сетующи о сем, но за вся благодарящи Бога. Сим же и нас научаеши терпеливно нести крест свой, тебе же благохвалити тако:

Радуйся, в молитве непрестанно пребывавшая; Радуйся, духов злобы постом и молитвою отгнавшая.
Радуйся, мир благодатный стяжавшая; Радуйся, любовию твоею многия окрест тебе спасавшая.
Радуйся, житием твоим изрядно людем послужившая; Радуйся, и по кончине твоей людем непрестанно помогающая.
Радуйся, и ныне нашим прошением тепле внимающая; Радуйся, уповающих на помощь твою не оставляющая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 9

Всякия скорби и болезни аще и претерпела еси, мати Матроно, непрестанно ведущи брань с силами тьмы, обличающи козни и коварства их, и изгоняющи бесы от одержимых, обаче до кончины дний твоих помогала еси страждующим, недугующим и скорбящим, присно поющи Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии не возмогут достойно прославити святое житие твое и чудеса, силою Божиею тобою творимая, предивная старице. Мы же, хотяще псаломски хвалити Бога во святых Его и подвизаемии сердечною любовию, дерзаем пети тебе таковая:

Радуйся, узкий путь и тесная врата избравшая; Радуйся, добродетельми многими просиявшая.
Радуйся, вся тленная в житии твоем отвергшая; Радуйся, смирением, яко венцем драгим, украшенная.
Радуйся, евангельски, яко птица небесная, на земли пожившая; Радуйся, Сыну Божию, не имевшему, где главу подклонити, последовавшая.
Радуйся, ныне во обителех райских веселящаяся; Радуйся, и нас, грешных, молящихся тебе, милостию твоею не оставляющая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 10

Спасти хотящи многия люди от страданий телесных и душевных недуг, всенощно пребывала еси, праведнице Божия, в молитве, просящи им помощи и укрепления от Господа нашего Иисуса Христа, поющи Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена и покров была еси во дни жития твоего, блаженная мати, всем к тебе прибегающим, и по смерти не престаеши ходатайствовати пред Богом о людех, с верою притекающих ко гробу твоему. Темже убо, услыши ныне и нас, грешных, скорбьми, болезньми и многими печальми одержимых и потщися на помощь твоими молитвами, всем, к тебе вопиющим:

Радуйся, обидимых скорая предстательнице; Радуйся, терпящих лишения утешительнице.
Радуйся, честнаго супружества охранение; Радуйся, всех, во вражде сущих, умирение.
Радуйся, неправо на суд влекомых защитительнице; Радуйся, и о виновных пред судом земным к Богу милостивая ходатаице.
Радуйся, лишившихся крова пристанище; Радуйся, о всех к тебе взывающих, заступнице.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 11

Пение ангельское слышала еси, мати честная Матроно, еще на земли живущи. Научи и нас, недостойных, како подобает славити Бога, в Троице почитаемаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Ему же непрестанно воинства небесная велегласно воспевают: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарным светом сияет житие твое, блаженная Матроно, освещая мрак многосуетнаго мира сего, и влечет к себе души наша: яко да и мы лучею благодати Божия озаримся и скорбный путь привременныя жизни богоугодно пройдем и Царствия Божия достигнем, идеже ты, мати, ныне вселилася еси, слышащи глас наш, тебе зовущих:

Радуйся, свеще Божия, присно горящая; Радуйся, бисере честный, блистанием святыни твоея нас озаряющий.
Радуйся, цвете благовонный, Духом Святым нас облагоухающий; Радуйся, каменю веры, малодушныя в благочестии утверждающий.
Радуйся, звездо пресветлая, правый путь нам указующая; Радуйся, добрая воительнице Христова, мечем молитвы демонския полки устрашающая.
Радуйся, яко все житие твое свято и непорочно; Радуйся, яко и смерть твоя пред Господем честна.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 12

Благодать Божию обильно еще от пелен восприяла еси, мати блаженная, яже выну пребысть с тобою по вся дни жизни. Веруем несумненно, яко и по успении твоем благодать сия пребогатно пребывает с тобою. Сего ради припадающе молимся: не лиши и нас, еще странствующих на земли, помощи твоея и заступления, просящи Господа помиловати всех, поющих Ему: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще многая и дивная твоя чудеса, мати Матроно, восхваляем Бога, даровавшаго граду Москве и Отечеству нашему во дни безбожия и гонения тя, непоколебимый столп благочестия и веры. Ныне же, блаженная мати, благодарным сердцем воспеваем тебе сице:

Радуйся, мир Христов в душе твоей стяжавшая; Радуйся, сего ради многая люди окрест тебе к Богу приведшая.
Радуйся, в немощном теле сущи, силу Божия благодати показавшая; Радуйся, во обретении честных мощей твоих Божию милость нам явившая.
Радуйся, сонма святых Московских изрядное процветение; Радуйся, града Москвы преславное украшение.
Радуйся, Отечества нашего присная пред Богом печальнице. Радуйся, к покаянию и молитве о земли Российстей всех призывающая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 13

О блаженная мати, услыши ныне воспеваемое тебе хвалебное пение и испроси нам у Господа Иисуса Христа грехов оставление, христианския мирныя кончины и добраго ответа на страшном судищи Его, да и мы с тобою сподобимся в селениих райских славити Святую Троицу, вопиюще: Аллилуиа.

(Сей кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й)

pravoslavie.wiki

Молитвы Матроне Московской на все случаи жизни

Православные христиане знают, что молитва Матроне может избавить от многих бед, вернуть здоровье и дать дочери счастливое замужество. В Москве в храм Святой Матроне очередь стоит круглый год, в любую погоду. Верующие знают, что молитва ей помогает всем страждущим, верующим в силы святой. Слепая еще до рождения была избрана Богом себе в слуги. Она всю жизнь помогала людям, своей сильной верой во Всевышнего и чтением молитв.

На фото изображена Матрона Московская.

О чем молятся святой Матроне Московской

С раннего детства и всю свою жизнь Матрона Московская помогала людям исцелится, поправить свои дела, найти любовь. Сама страдавшая от слепоты, она лучше зрячего знала, что происходит вокруг и куда надо следовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молитва на очищение рода до 12 колена.

Молитва Матрене Московской читается по разным причинам. Основными считаются следующие:

 • о сохранении здоровья и исцелении от болезней;
 • о зачатии и беременности;
 • о помощи в начатом деле;
 • на удачу в делах;
 • о помощи в денежных вопросах, улучшении материального положения;
 • о замужестве дочери;
 • сохранении семьи;
 • чтобы у дочери была взаимна любовь;
 • от пьянства мужа.

Святая помогает всем, ни одна просьба не оставлена ею без внимания. Но чаще к ней обращаются женщины в заботе о своих детях. Они просят для всех здоровья, счастья, любви. Молитва Матроне Московской на все случаи жизни часто входит в состав утреннего правила.

9 сильных молитв Матроне

Среди всех текстов, выделяется 9 сильных молитв Матроне Московской. Каждая из них решает конкретную проблему, из числа наиболее часто встречающуюся в жизни простых верующих. Предлагаем все девять сильных молитв.

Молитва Матроне Московской на удачу в делах

Матрона Московская никогда не брала платы с людей за помощь им, не требовала других услуг или товаров. Ее способности были даны ей Богом, и она служила ему верою и правдой, помогая людям.

Святая никому не отказывала в помощи. Но обмануть ее было невозможно. Она всегда знала, какое дело у человека, кто перед ней, и сразу определяла людей со злым умыслом в голове или душе.

На фото изображена молитва Матроне Московской на удачу в делах.

Молитва Матроне Московской на исцеление от болезней

Родившись слепой, познавшая недуги, Матренушка с 7 лет начала лечить людей. Она не использовала экстрасенсорные способности. Просто читала над ними свои молитвы, искренне веруя в Бога и зная, что он ее услышит и поможет.

На фото изображена молитва на исцеление от болезней Матроне Московской. Часть 1.

На фото изображен текст молитвы на исцеление от болезней Матроне Московской. Часть 2.

Молитва Матроне Московской о беременности и зачатии ребенка

Счастье материнства самое главное для женщины. К Матрене Московской обращались молодые женщины, у которых возникли проблемы забеременеть или выносить ребенка. Она помогала всем, одним просто читала молитвы, другим советовала сходить в храм и покаяться, причаститься, третьим называла травяные сборы, которые избавляли от бесплодия.

На фото изображена молитва Матроне Московской о беременности. Часть 1.

На фото изображен текст молитвы Матроне Московской о беременности. Часть 2.

Молитва Матроне Московской о замужестве дочери

Каждая девица мечтает выйти замуж, жить своей семьей, иметь детей. Молитва о замужестве сильная, помогает всем, кто крепок в вере и чист в помыслах. Читают молитвы к святой Матроне Московской матери, желающие счастья для своей дочери.

На фото изображена молитва о замужестве дочери Матроне Московской.

Молитва Матроне Московской о помощи в работе

Чаще всего люди вспоминают о Боге в беде. Когда все нормально в жизни, православные просто выполняют заветы, стараются жить праведно. Когда долго приходится искать работу и семья начинает нуждаться, вспоминают о всевышнем, берут в руки молитвослов, и читают молитву Старице.

Известен случай, когда отчаявшаяся найти работу женщина зашла в храм Матроны Московской и помолилась перед иконами, обращаясь к святой. Выйдя из церкви и, направившись домой, она увидела объявление о работе. Самое интересное, что работа полностью соответствовала ее желаниям и находилась недалеко от храма Матроне. Надо было вставать на станции метро Таганская. После этого она часто в свое утреннее правило включала благодарственную молитву святой страдалице.

На фото изображен текст молитвы на помощь в работе Матроне Московской. Часть 1.

На фото изображена молитва Матроне Московской на помощь в работе. Часть 2.

Молитва Матроне Московской о помощи в деньгах

Матрена никогда не требовала платы за исцеление, избавление от других проблем. Но люди уважали ее, относились с пониманием и приносили в благодарность свои дары, по возможности. В результате целительница не бедствовала, но вела скромный образ жизни. Сподвижники вспоминают, что где бы не пребывала Матрена Московская, всегда было намолено, светло и тепло.

В комнате целительницы было 3 святых угла. Она очень любила иконы и ставила их всюду. При этом слепая знала расположение каждой из них и могла безошибочно указать.

Читать молитвы Матрене Московской может каждый верующий, но чаще это делают мужчины, как кормильцы семьи, ответственные за благополучие своих родных.

На фото изображена молитва Матроне Московской на помощь в деньгах.

Молитва Матроне Московской о сохранении семьи

В случай возникновения разногласий в семье, неурядиц разного вида, люди, не желая расставаться и желая сохранить семью, приходили за помощью к святой. Ее совет всегда был одинаковый:

 • венчаться в церкви, не жить гражданским браком;
 • жене следует к мужу относиться с уважением, создавать домашний уют;
 • муж должен любить жену, заботиться о ней и семье, обеспечивать материальное благополучие;
 • всем носить крест нательный и почаще, в течение дня креститься.

Накладывать на себя крест, все равно что запирать душу на замок от злых людей и их деяний. Ведь он закрывает доступ к человеку злым силам и открывает добрым.

Чтобы сохранить лад в семье, следует читать «Блаженная мати Матрона» желательно обеим супругам. И тогда любая жизненная ситуация будет разрешена совместными усилиями без скандалов и взаимных упреков.

На фото изображена молитва о сохранении семьи Матроне Московской. Часть 1.

На фото изображена молитва о сохранении семьи Матроне Московской. Часть 2.

Молитва Матроне Московской от пьянства мужа

Пьянство мужа всегда большая беда для семьи. Часто в нетрезвом виде он буянит, рукоприкладствует, обижает и оскорбляет супругу. Даже если он ведет себя тихо, то все равно пропивает семейные деньги, постоянно теряет работу, поскольку такой работник никому не нужен.

Матушка Матрона помогает в такой ситуации супруге пьяницы, и его деткам. Она избавляет от пристрастия к алкоголю, излечивает от дурной привычки.

На фото изображен текст молитвы Матроне Московской от пьянства мужа

Акафист Матроне Московской

Акафист Матроне Московской исцеляет душу, укрепляет веру. Православные, которые слушали в храме хвалебное пение святой, исцеляются, находят работу и дела у них ладятся.

Послушать акафист Блаженой Матроне можно бесплатно онлайн. Для этого необходимо расслабиться, отключиться от дел мирских на непродолжительное время и включить пение. Можно подпевать хору, думая и содержании слов.

Вопросы священнику

Почитаемая всеми Матрона Московская была реальным человеком, жившим совсем недавно. Еще живы некоторые старики, которые видели необыкновенную слепую женщину.

Как правильно читать молитвы Матроне Московской

Преподобная Матрона Московская одна из самых почитаемых святых. Она завещала перед смертью всем нуждающимся людям приходит на ее могилу и молится. Блаженная угодница помогает всем, она никого не оставляет без внимания, кто просит ее с чистой душой и добрыми помыслами.

Место выбирается любое, дома перед иконами, в храме, на могиле страдалицы. Самой действенной является молитва в Покровском монастыре, над останками Матроны.

Перед прочтением молитвы преподобной старице, следует произнести трижды «Отче наш» и столько же «Богородице дево, радуйся». Затем следует зажечь свечку перед иконой Матроны Московской и произнести молитву, соответствующую проблеме.

При возможности хорошо включить акафист и послушать его. Молитвенное пение принесет в душу умиротворение, покой. В голове созреют мысли, как выйти из сложной жизненной ситуации. Болезни и недуги начнут уходить. Здоровье, бодрость и крепкая вера придут им на смену.

Кем была Матроне Московская при жизни

В Писании встречаются истории, когда Господь выбирает себе слугу задолго до его появления на свет. Так случилось и с Матроной. Ее предназначение богу стало известно, когда мать носила ее в чреве своем.

Родители святой Матроны были бедняками. Они жили в Тульской области, село называлось Себино, имели троих детей и с трудом могли прокормить их. Их мать – Наталья, ждала четвертого ребенка. Его решили определить в приют или отдать в богатую семью. Во сне к женщине явилась слепая белоснежная голубка и села на правую руку. Наталья была женщиной верующей и сразу поняла знак. Она рассказала все мужу, и они решили не отдавать ребенка.

Четвертая девочка в семье Никоновых появилась на свет слепая. Она еще в чреве матери получил благословение Господне, и несла его людям всю жизнь.

Первое чудо, связанное с Матронушкой, люди узрели при крещении. Когда младенца окунули в купель со святой водой, над ней поднялась дымка. Это был знак, что младенец богоизбранный. Священник, проводивший обряд крещения, отец Василий был впечатлен таким чудом. Он наказал Наталье, обращаться к нему, если Матрена будет в чем-то нуждаться.

На фото изображена Матрона Московская.

Вторым знаком была отметина на груди девочки в виде креста. Еще младенцем Матрена словно постилась, по средам и пятницам не ела грудного материнского молока.

В отличие от других слепых младенцев, которые просто были невидящими, у Матрены полностью отсутствовали глаза. Глазницы закрывались сросшимися веками, как было у голубки. Но девочка чувствовала сильную тягу к вере и Богу. Незрячая, она забиралась в святой угол и перебирала своими ручонками образа.

Дети не понимали предназначения Матрены и часто обижали ее. Считая, что она все равно не видит, кто это делает, обжигали ее тело крапивой, заманивали в яму. Им было интересно, как ничего не видящая выберется наверх. Но Бог помогал ей и опекал. Матронушка всегда находила верный путь и на обидчиков своих не держала зла. Врагов она не нажила, но проводила большую часть времени дома, под защитой родных стен.

Родители Матроны были люди набожные. Они каждую неделю посещали церковь, молились дома перед образами.

Первые проявления дара целительницы и предсказательницы проявились у Матроны в возрасте 7 лет. Немногим позже девочка предсказала смерть отца Василия, крестившего ее и опекавшего девочку. Дом Никоновых находился недалеко от местного храма. Девочка много времени проводила в церкви.

На своем постоянном месте она слушала молебны и подпевала. Люди, слышавшие ее пение, заметили, что им становиться легче, проходит хворь, и с души уходит тяжесть. Несмотря на свою слепоту, Матронушка чувствовала и всегда точно знала, где именно находились ее родители и другие знакомые ей люди.

Весть о способностях удивительной девочки быстро распространилась. К дому Никоновых потянулись телеги с больными. Матренушка читала над ними молитвы, и приносила физическое и душевное облегчение. Известны случаи полного исцеления после того, как святая помолилась над человеком.

Матрона Московская всю жизнь помогала людям. Она делала предсказания, которые сбывались при ее жизни. В их числе были и события Великой Отечественной войны. Святя предсказала ее начало, гибель большого количества людей и победу русских. Она указала на то, что Москву удастся сберечь, и она мало пострадает.

Матрона призывала приносить свечи на ее могилу. Она утверждала при жизни, что после смерти никого не забудет и поможет каждому страждущему.

molitvy.guru

о здоровье, об исцелении, о замужестве, о беременности, о деньгах, о помощи в делах и работе.

Блаженная Матрона еще при жизни прославилась на всю Россию. Она была великой подвижницей христианской веры. Ей были дарованы удивительные целительные и чудотворные способности еще в детстве. Она помогла многим страждущим, которые обращались к ней за помощью. Вся ее земная жизнь стала примером духовного подвига. Она полностью посвятила себя состраданию к близким во имя самоотречения и любви к Богу. Сегодня Матрона Московская является одной из самых почитаемых святых.

Молитва Святой Матроне Московской о помощи на все случаи жизни

Большое количество верующих людей обращаются с молитвами к Матроне Московской. Они просят о помощи в работе, о стабилизации финансового состояния, о зачатии ребенка, о семейной жизни в любви и согласии, об исцелении от различных болезней.

Молитвенные обращения к святой Матроне Московской будут действенными только в том случае, если у человека в душе имеется искренняя вера и верующий всецело полагается на Волю Божью. Молиться лучше в храме перед иконой Блаженной Старицы предварительно следует зажечь три свечи. После того, как будет прочитана традиционная молитва, нужно обратиться к Святой Матроне своими словами. Следует объяснить, зачем вам то, о чем вы просите и как это повлияет на вашу жизнь.

Молитва о помощи в работе и делах

Для каждого человека работа занимает важное место в жизни. Она не только приносит необходимые средства, но и наполняет духовный мир человека. Если долгое время вам не удается устроиться на достойную работу, которая позволила бы обеспечит материально, то рекомендуется вознести молитву Блаженной в московском Покровском монастыре, где находятся ее мощи. Также действенной является молитва Матроне Московской на ее могиле. Считает, что если нет возможности посетить названные святые места, то можно отправить письмо, в котором нужно выразить свое сердечное прошение. Священнослужители Покровского возложат к мощам Матушки послание, и оно будет услышано. Для того чтобы просьба о работе была услышана нужно предварительно посетить приют или детский дом. Необходимо оказать сиротам посильную помощь и Матушка Матрона обязательно оценит ваш поступок.Молитвенный текст с просьбой о помощи в работе звучит следующим образом:

«Святая блаженная Матрона, прошу о помощи в работе я, раба Божья (собственное имя). Не оставь без внимание мое прошение и помоги святыми молитвами своими к Господу Богу обрести достойную и удобную работу, чтобы позволила она мне улучшить мое благосостояние и не расточать более душу свою на мирские и суетные заботы. Пусть встретится на моем пути справедливый и милостивый работодатель, не попирающий Божьи заповеди и не принуждающий трудится по воскресеньям и в дни святых праздников. Пусть оградит меня Всемилостивый Господь от искушений на месте трудов моих и защитит от всякого зла недругов. Да будет мой труд во имя служения Господа и на благо людей, а мне во спасение души моей. Аминь».

Молитва на удачу в деньгах

В земной жизни душевное спокойствие человека во многом зависит от его благосостояния. Поэтому допускается молить Высшие Силы об удаче в финансовой сфере. И одной из сильных помощниц в этом является Святая Матрона Московская.

Молитва на удачу в деньгах должна читаться перед иконой Блаженной Старицы и может звучать следующим образом:

«О, Святая Матрона Московская в трудные для себя минуты уповаю только тебя, и искренне молю о помощи. Не откажи мне в мольбе моей и услышь меня. Ты еще при жизни оказывала многим страждущим помощь. И продолжаешь, находясь на небесах заступаться за праведных и наказывать грешных. Прошу тебя ниспослать мне денежный достаток и убрать с моей души злость и алчность. Не прошу многого, но пусть прибудут деньги, которых хватит мне на и покрытие основных жизненных расходов. Моли о прощении моих грехов перед Господом и не прогневайся на меня, ели, что-то было совершено мной по неразумению. Аминь».

Молитва в зачатии здорового ребенка и о сохранении беременности

Хорошей поддержкой является молитва к Матроне Московской при планировании беременности и в период вынашивания ребенка. В этом случае просить Блаженную о помощи можно как перед иконой в храме, так и в домашних условиях. Обязательно это нужно делать перед образом Святой и при зажженных церковных свечах.

Основой такого прошения должно стать искреннее покаяние:

«О, Святая Матрона Московская, Благочестивая и Блаженная, услышь мольбу мою и помоги. Я, Раба Божья (собственное имя) прошу о прощении всех ведомых и неведомых прегрешениях моих, свершенных по неразумению Искренне раскаиваюсь я во всем содеянном и прощения прошу у тех, кого могла случайно обидеть. А также всех прощаю, кто боль и обиду мне принес неумышленно или умышленно. Помоги мне, Старица, забыть все мои неудачи и избавиться от душевных сомнений и терзаний. Пусть душа моя будет светлой и чистой. Взгляни на меня своим строгим взглядом, Блаженная Матрона, и укажи путь праведный. Прошу тебя, помоги мне благополучно зачать ребеночка (выносить ребеночка). Буду всю жизнь в моления прославлять деяния твои благие и с верой искренней жить. Аминь».

Молитва Матроне Московской о здоровье и об исцелении

Очень востребованными во все времена были молитвы к Святой Матроне Московской об исцелении. И сегодня много верующих обращаются к Блаженной за помощью, когда уже поставлен страшный диагноз и нет надежд на то, что можно вылечить страшный недуг способами традиционной медицины. Молитва к Блаженной часто оказывает чудотворное воздействие. Но очень важно также то, что она помогает снять боль и уменьшить страдания. Это наполняет душу страждущего уверенностью и верой в исцеление. Это позволяет разбудить природные способности организма, что, как известно, является основным фактором выздоровления.

Лучше всего просить об исцелении в храме перед иконой Старицы. Причем посещать церковь с этой целью рекомендуется каждый день. Но если нет такой возможности, то можно молиться и дома. Для этого нужно приобрести икону и свечи в церковной власти. Также можно направить записку-прошение непосредственно в Покровский храм, где находятся мощи Святой. Служители церкви отнесут прошение ее к мощам,и оно обязательно начнет работать.

Молитва от болезни близких (мамы, детей)

Молитва об исцелении близких людей звучит следующим образом:

«О, блаженная, Матрона Московская! Услышь нас и помоги нам, грешным, возносящих молитву к тебе. Ты в жизни всегда принимала и выслушивала всех страждущих и скорбящих. Веруем и надеемся на твое заступление, к помощи твоей прибегаем. Просим о том, чтобы не оскудело твое милосердие к нам, недостойным, мечущимся по многосуетному миру земному. Даруй нам свое сострадание в скорби наших душевных и помоги исцелиться от болезней телесных. Избавь нас, Святая Матрона, от искушений дьявольских и мучений невыносимых. Помоги с честью нести свой Крест, одари поддержкой, чтобы мы могли снести все тяготы жизненные. Поддержи в душах наших искреннюю веру и не позволь нам потерять образ Божий. Аминь».

Молитва от пьянства мужа

Жены, которые молятся Святой Матроне об избавлении от пьянства, могут помочь любимому человеку избавиться от пагубного пристрастия. Безусловно, сила молитва будет больше, если возносить ее в храме перед образом святой. Причем делать это нужно каждый день в течение длительного времени. Молитва будет работать постепенно и пройдет некоторое время и человек осознает, что его больше не притягивает спиртное.

Если нет возможности регулярно посещать храм, то можно молиться об избавлении мужа от пьянства дома. Для этого в красном уголке нудно обязательно установить образ Блаженной Старицы Матроны Московской. Очень важно во время моления искренне верить в то, что у вас получится с Божьей помощью помочь близкому человеку избавиться от пагубного пристрастия.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

«О, блаженная Старица Матрона, ты перед Богом являешься нашей заступницей и просительницей. Ты взором своим смотришь пристально на всех нас и видишь наше прошлое и будущее. Вся жизнь наша открыта для тебя. Прошу, Блаженная Матрона, вразумить раба Божьего (имя супруга), избавить его от алкогольной зависимости, разрушающей всю его жизнь. Укажи ему путь истинный и окажи поддержку, чтобы смог он силой воли своей разрешить проблему с пьянством. Я молиться тебе буду всю свою жизнь, и прославлять твои деяния благие. Аминь».

Сильная молитва Матронушке о замужестве (своем, дочери)

К Святой Матроне Московской могут обращаться с молитвой женщины, которые стремятся встретить надежного спутника жизни. Важно, чтобы молитва исходила из глубины души. Чаще всего обращаются с молитвой о счастливом замужестве молодые девушки, разведенные женщины или вдовы. Блаженная Старица всегда слышит такие молитвы и помогает, но при этом нужно помнить, что насильно привязать к себе человека нельзя. Поэтом не следует молиться о замужестве с конкретным человеком, если вы знаете, что мужчина вас не любит. Большим грехом считается обращение к Святой о замужестве с человеком, который в настоящее время состоит в браке.

Читать молитву о замужестве нужно каждый день в вечернее время перед образом Старицы и при зажженной церковной свече.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

«О, блаженная, Святая Матрона, умоляю тебя о счастливом замужестве любимой дочери. Помоги ей не ошибиться с выбором суженого, и отдали от нее недобрых и неверных мужчин. Да не встретятся на ее пути пьющие, бьющие, ревнивые, гулящие и бедные. Прошу тебя, ниспослать ей мужа верного и любящего, чтоб ее замужество было светлым и безоблачным, пусть семейная жизнь будет строиться по Божьим Законам. Аминь».

Эту же молитву может читать каждая женщина, которая мечтает о счастливом замужестве. Но для этого немного следует видоизменить слова.

Молитва матушке Матроне о здоровье ребенка

Когда болеет ребенок, то душу наполняет невыносимый страх. Но нужно очень важно, что нельзя допускать паники в такой ситуации, ведь это может только ухудшить состояние ребенка, так как между ним и матерью всегда существует незримая связь.

Безусловно, в случае тяжелой болезни ребенка необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Но параллельно следует молиться об исцелении своего чада Святой Матроне Московской. Энергия матери, сконцентрированная с помощью Высших сил ускорит выздоровление ребенка. Но кроме этого очень важно. что молитва успокоит женщину и позволит ей принимать адекватные решения.

Значительно увеличит шансы на выздоровление молитва, к Старице, возносимая каждый день в домашних условиях перед образом Святой. Также следует заказать специальный молебен в храме.

Молитвенный текст может звучать следующим образом:

«О, Блаженная Старица Матрона! Услышь моление матери, рабы Божьей (собственное имя) за своего ребенка и не откажи в помощи. Прошу тебя, Святая Старица, при жизни оказывающая помощь всем страждущим. Заклинаю и молю тебя подойти к престолу Господнему и вознести ему молитву о прощении мох грехов свершенных по неразумению. Пусть за них не расплачивается мой ребенок. Не гневайся на меня, Святая Матронушка и прости мои человеческие слабости, будь моей скоропомощницей и моли за меня Господа Всемогущего. Попроси Всемилостивого Спасителя нашего послать исцеление моему ребенку, рабу Божьему (имя ребенка), избавить его от недугов телесных и духовных. Только тебе верю и только на тебя уповаю. Аминь».

Молитва блаженной Матроне о сохранении семьи и взаимной любви

Практически в каждой семье могут возникать моменты, когда теряется гармония в отношениях. Иногда не осторожно сказанное слово способно навредить, и может привести к распаду семьи. Чтобы этого не случилось, следует нужно попросить о помощи Святую Матрону Московскую.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

«О, Владычица Преблагословенная, Святая Матрона Московская! Прошу тебя возьми под защитный свой покров мою семью. Наполни сердца всех домочадцев любовью, добротой и пониманием. Не допусти распада семьи нашей. Чтобы не знали мы горя невыносимого от разлуки и не пережили тяжкое расставание. Дом наш сохрани от пожара, воровского нападения, всяких злых обстоятельств и дьявольского наваждения. А мы будем жить с искренней верой в душе, и прославлять имя твое Святое. Аминь!»

Читать молитву от сглаза и порчи Матроне Московской

Когда в жизни человека наступает необъяснимый хаос, происходит череда неприятных событий, то велика вероятность сглаза и порчи. Нельзя просто отмахиваться от этого, ведь, как известно, негативные энергетические воздействия способны разрушить жизнь человека и привести к необратимым последствиям.

Действенным средством от порчи и сглаза считается молитва Святой Матроне Московской. Ее нужно читать над святой водой, которой впоследствии следует умываться. Молитву нужно возносить к Блаженной Старице ежедневно до тех пор, пока симптомы порчи или сглаза не исчезнут.

Используемый молитвенный текст может быть следующим:

«Обращаюсь к тебе, о, блаженная Старица, Матрона Московская. Услышь мольбу мою и не откажи в моей просьбе. Очисти меня от глаза и порчи, оттолкни от меня дьявольские пакости недобрых и злобных людей. Убери с моей души сажу чуждую мне греховную и не наказывай болью страшной бренное тело. Я искренне раскаиваюсь во всех своих ведомых и неведомых прегрешениях, свершенных исключительно по моему неразумению.Сотри с моей души нетерпимость, злобу и безверие. Испроси у Господа Бога милости для меня.Восстанови мою искреннюю веру в Бога. Аминь».

Где находятся мощи Святой Матроны сегодня

Ковчег с мощами Блаженной Старицы Матроны находится на территории Покровского монастыря, там же находится и основная икона этой Святой. И мощи, и образ всегда утопают в живых цветах, которые приносят верующие люди. В монастыре принято раздавать цветы страждущим, которые приходят просить о помощи.В дальнейшем их рекомендуется засушивать и хранить дома рядом с иконой Старицы. Также некоторые утверждают, что если цветочные лепестки заваривать и пить чай, то это в значительной степени усилит действие молитвы об исцелении.

Существуют и другие места, где хранятся мощи Святой Матроны. Непосредственно в некоторых Московских храмах имеются священные мощи:

 • В Свято-Даниловском монастыре.
 • В храме святого Григория Неокесарийского.
 • В храме Воскресения Христова.
 • В храме святой благоверной княгини Евфросинии Московской.
 • В храме святых бессребренников Косьмы и Дамиана.
 • В храме великомученика Георгия Победоносца.
 • В храме святителя Григория Неокесарийского.
 • В храме святого Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе.

Также мощи Блаженной хранятся в Тульской области с. Себино в церкви Успения Пресвятой Богородицы на родине святой.

Очень важно знать, как правильно прикладываться к мощам Святой Блаженной Матроны Московской. В храме нужно подождать своей очереди, и подойдя к раке, дважды перекрестится и низко поклонится. После этого необходимо прикоснуться к раке губами, а после этого лбом. Затем следует перекреститься еще один раз и отойти. В стороне нужно произнести молитву, но помните, что долго стоять возле раки нельзя, ведь за вами в очереди стоят другие люди. Именно поэтому нужно очень четко сформулировать свою просьбу в молитве.

Также можно взять с собой небольшую икону Блаженной Старицы и приложить ее к мощам, после чего наполненную чудотворной силой, унести домой. Перед выходом из храма можно написать записки-прошения в произвольной форме и оставить в специальном месте. После того, как вы отойдете от раки, не забудьте подойти к церковным служителям, чтобы взять цветы, которые также следует забрать с собой домой.

Допускается также взять подарок от Матронушки. Это, как правило, платок. Таких предметов женского атрибута в храме множество. Не забудьте приобрести маленькую иконку, которую нужно будет впоследствии постоянно носить с собой.

Почему Св. Матрона так славится простыми людьми и кому покровительствует

Чудотворный дар Святая Матрона имела от рождения. Но при этом прославилась Старица, как молитвенница и подвижница православной веры. Вся её жизнь стала для верующих примером великого духовного подвига. Ее душа всегда была наполнена любовью, терпением, самоотречением и состраданием.Как и обещала, она даже после смерти слышит каждого страждущего.

Еще при жизни к Святой Матроне Московской стремилось огромное количество паломников. Люди в святую обитель приезжали издалека со своими телесными болезнями, душевными тревогами и скорбями. Никому не отказывала Блаженная Старица. Некоторым она давала полезные советы, других исцеляла от страшных недугов. Все, что требовала Матрона Московская за свою помощь - это искреннюю веру в Господа. Кроме этого обязательно наставляла и учила не отчаиваться даже в самых трудных жизненных ситуациях. Она говорила, что искренняя вера всегда поможет человеку избавиться от пороков и грехов, а значит, каждый верующий может обрести надежду на вечную жизнь в Царстве Небесном.

Покровительствует Святая Матрона Московская всем страждущим, он слышит все просьбы верующих людей. Она при жизни подарила церкви сильную икону «Взыскание погибших». Она была бесплатно написана художником, который раскаялся в своих грехах и осознал всю силу Блаженной. Эта икона имеет способность мироточить и откликаться на мольбу о помощи всех страждущих.

В Советские времена Блаженная Матрона Московская пережила гонения, но, несмотря на это, от помощи людям не отказалась. В памяти верующих она осталась светлой, бескорыстной и терпеливой. Старица Матрона никогда не жаловалась и всегда говорила тихим спокойным голосом. Сегодня поклониться ее мощам люди приходят семьями. Как правило, все они несут красивые цветы. Больше всего Матрона любила белые розы и хризантемы. Те цветы, которые полежат на раке обретают чудотворную силу, поэтому церковные служители стремятся раздать из паломникам, которые пришло попросить Святую Старицу о помощи.

Слушать аудио молитву Блаженной Матроне Московской:

Видео онлайн молитва Матроне

psy-magic.org

Молитвослов святой Матроне Московской - список молитв Матушки

Скорая помощница, небесная заступница, прибежище каждого, кто с верой припадет к ее святым мощам — это все об известной и любимейшей русским народом святой, блаженной матушке Матроне. Действительно, трудно найти другую святую, по молитвам к которой свершилось столько чудес, исцелений и помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Физически слепая от рождения, эта святая имела духовные очи и прозревала души людей, к ней приходивших.

Как сегодня молятся святой

Заповедью самой блаженной было повеление и после ее смерти приходить к ней и говорить о своих бедах и нуждах. Сегодня мощи блаженной Матроны Московской покоятся в Покровском монастыре Москвы, и практически не бывает такого, чтобы к ним не тянулась очередь из паломников. Такая всенародная любовь говорит о том, что старица и после своей смерти подает нам руку помощи.

Читая молитвы о здоровье своем или близких, множество людей получили исцеление. Кроме избавления от болезней, к блаженной старице идут:

Нужно помнить, что прибегать к помощи святой Матроны, как и к любой другой молитве, нужно после искреннего покаяния и желания действительно изменить свою жизнь. Припадать к святой можно с любыми просьбами, даже обычными житейскими, как, например, если есть необходимость похудеть. Но совершенно бессмысленно и абсурдно просить помощи в каких-то нечестных, неправедных делах или затеях.

Очень хорошо святая подвижница помогает искренне верующим христианам справляться с различными грехами, например, с пьянством. Помимо этого, она защищает человека с помощью молитвы от порчи, от влияния злых сил.

Часто люди просят святую и читают молитвы о удаче и успехе, подразумевая под этим отсутствие сложностей на работе или в семейной жизни. Такой подход возможен, но надо понимать, что христианство — это не магия, а молитва не заговор. Действенность прошений напрямую зависит от духовного состояния человека, от его желания жить по Заповедям Божиим.

svyataya-matrona.ru

Молитва святой Матроне Московской | Святая Матрона Московская

Молитва Матроне Московской О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Короткие молитвы святой Матроне

«Святая праведная старице Матроно, моли Бога о нас!»

«Святая праведница матушка Матрона! Всем людям ты помощница, помоги и мне в беде моей (…..). Не оставь меня помощью и заступничеством своим, моли Господа о рабе Божьем (имя). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.»

«Блаженная старица Матрона, заступница наша и просительница перед Господом! Смотришь ты своим взором духовным и в прошлое и в будущее, все открыто тебе. Вразуми раба Божьего (имя), дай совет, покажи путь к решению проблемы (….) Благодарю тебя за помощь твою святую. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.»


Попросите о помощи в молитве

Незадолго перед кончиной святая Матронушка говорила: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам». Сегодня святая Матрона Московская слышит каждого, кто обращается к ней с молитвой. О многочисленных чудесах рассказывают верующие.

Обращаться с молитвой к святой Матроне верующие могут в любом месте – в том числе в городе, где проживают, в храме, в который ходят, и дома. Если обстоятельства жизни позволят посетить Москву, посетить там Покровский монастырь, приложиться к мощам блаженной матушки Матроны, — это дело доброе, и его можно только приветствовать. Но не стоит забывать, что святые слышат нас в любом месте.

Храни вас Господь молитвами Пресвятой Богородицы и блаженной Матроны Московской!


Читайте также:

Свидетельства о чудесах святой Матроны Московской
Акафист святой блаженной Матроне МосковскойЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Другие разделы:
Рубрика: Без рубрики Метки: Вера, зачатие ребенка, Матрона Московская, Матронушка, Матушка, Молитва, помощь, Православие. Закладка ссылка.

svyatmatrona.ru

рассказы и истории о помощи и исцелениях блаженной старицы в дни жизни и в наши дни

Преподобная угодница считается одной из самых прославленных служителей Господа в христианском мире. При жизни она стремилась распределить свои силы для того, чтобы избавить людей от неприятностей греховного существования. Сердце Матрены переполнялось любовью и милосердием, она считала каждого человека своим братом или сестрой, поэтому смиренно просила Господа о спасении заблудших душ.

Сегодня к иконам и мощам великой Божьей служительницы приходит огромное количество народу с большой верой и красивыми цветами.

Помощь святой Матронушки

Незадолго до своей кончины, преподобная старица пожелала, чтобы все нуждающиеся и скорбящие приходили к её останкам и просили помощи. В истинности этих слов убеждались еще при жизни. Самое первое чудо произошло во время рождения Матроны. Когда младенца окунали в крещенскую воду, от ребенка исходил полупрозрачный столб света. Это знамение чрезвычайно поразило присутствующих, всем стало ясно, что пред ними истинный служитель Господа, который призван на землю для великих свершений.

Святая блаженная Матрона Московская, молитвенница и подвижница во славу Божью
 • Матрена, от рождения слепая, провидела кончину отца Василия, крестившего её. Девочка подошла к матери и рассказала о случившемся. Удивленные родители в спешке добежали до дома священника и убедились в словах дочери. Дар же исцеления и предвидения появился у Матроны в семилетнем возрасте.
 • Однажды её матушка собиралась пойти в церковь, звала с собою мужа, но тот оказался пойти. Отец остался дома с дочерью, они читали молитвы, стоя перед домашними иконами. Матушка же, находясь в церкви, только и волновалась за своих родственников и не могла успокоить разум для восхваления Господа. Когда она пришла, маленькая Матрона пристыдила её и напомнила, что в соборах нужно молиться с чистым сердцем, без страха и с большим смирением.
 • В один день святая девочка предсказала свой уход и большой пожар, она говорила это своей матери. На следующий день сильное пламя охватило всю деревню, но родной дом Матронушки не сгорел, потому что ветер перенаправил пламя в противоположную сторону.
Интересно! Блаженная святая никогда не расставалась с иконой Богородицы «Взыскание погибших». Сама Пречистая Дева приходила к ней в видениях и просилась в двери местного храма.

На святое изображение была собрана необходимая сумма, а написание его доверили деревенскому мастеру. Сперва у него не получилось написать икону, блаженная Матрена сказала, чтобы он исповедался во всех своих грехах и совершил причастие. Только после этого мастер сумел окончить эту божественную работу. Святыня «Взыскание погибших» обрела великую славу и многократно помогала нуждающимся.

Читайте о святой:

Продолжение историй о чудесах при жизни

Люди удивлялись, что слепая от рождения Матрона имела одухотворенное видение мира. Она говорила, что Господь показал её все красоты мира земного и небесного, поэтому святая не считала себя несчастной. К тому же многих удивляли её академические познания наук.

На заметку! В истории христианства есть множество примеров чудесных свершений в среде странствующих аскетов. Матрона Московская использовала освященную воду, читала молитвы перед ликом Господа. Текста этих прошений были известны каждому присутствующему человеку, они обладали великой силой, принося огромную пользу нуждающимся и скорбящим.

Пресвятая матушка никогда не брала оплаты за свои деяния, говоря, что только бескорыстная помощь приносит истинное благо.

Чудеса в настоящее время

Множество обыкновенных людей твердят о том, что святая Матрона Московская помогла им в беде, после молитвенного прошения. Верующие приходят к иконам или мощам с разнообразными мыслями, и ни один из них не остается не рассмотренным в Небесных сферах.

Как молятся святой:

Матрона Московская была миниатюрной, её веки были крепко сомкнуты, лицо выражало светлую доброту, а голос струился ласковыми тонами. Приходящих она встречало дружелюбно, обнимала и гладила несчастных, осеняла жестом крестного знамения, иногда отвечала шуткой, но могла и раскритиковать поведение.

Преподобная никогда не жаловалась и в своих наставлениях благодарила за свое положение (полная слепота и паралич ног), излучая божественную радость, что передавалось каждому, кто находился рядом.

Чудесные свершения мощей преподобной Матроны

Не устает православный народ восхвалять имя любимой всеми матушки, которая всегда желала, чтобы к ней приходили и просили чудодейственной помощи. Множество людей, проявив усердие и смирив собственную гордыню, смогли избежать неприятностей, бесконечно возникающих в греховном существовании.

Важно! Обращения к божественной Матроне Московской должно идти из самих глубин сердца, прошение нужно четко формулировать и выговаривать. Перед молитвой необходимо прославить имя Иисуса Христа и Пречистой Богородицы, а также сделать бескорыстное доброе дело, соблюсти простой пост.

Святая старица способна слышать мольбы в любом месте, но исцеление или помощь быстрее приходят, если навестить в монастырь и лично прикоснуться к иконам или раке с мощами.

Блаженная старица, обладая милосердным нравом и любовью ко всем окружающим, еще при жизни исцеляла больных, отвращала беды и придавала силы для дальнейшего бытия. А после смерти чудодейственная власть передалась иконам с изображениями святой и её пречистым останкам. Множество православных верующих обрело счастье, которое они с пламенной любовью просили у милосердной старицы.

Документальный фильм о чудесах святой Матроны Московской

svyataya-matrona.ru


Смотрите также