Праздник воздвижения креста господня история


Воздвижение Креста Господня — Википедия

Статья — о церковном праздновании. О славянской обрядности см. статью Воздвиженье

Воздви́жение Честно́го и Животворя́щего Креста́ Госпо́дня (др.-греч. ῾Η παγκόσμιος ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ ― Всеми́рное воздви́жение Честно́го и Животворя́щего Креста́; церк.-слав. Всемі́рное воздви́женїе чⷭ҇тна́гѡ и животворѧ́шагѡ крⷭ҇та̀; лат. Exaltatio Sancti Crucis — Воздвижение св. Креста[2]; в русском просторечии Здвиженье[3]) — праздник, отмечаемый в исторических церквях, принадлежит к числу господских двунадесятых. Установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места Распятия Иисуса Христа. C VII века с этим днём стали соединять воспоминание о возвращении Животворящего Креста из Персии византийским императором Ираклием (629). Название праздника обусловлено обычаем Церкви на Востоке, восходящим к IV веку, ритуально воздвигать крест во время богослужения (то есть поднимать Крест для обозрения всеми молящимися).[4][5]

Празднуется Русской православной церковью, а также старостильными и некоторыми поместными Православными церквами 14 (27) сентября[1], а поместными церквями, перешедшими на новоюлианский календарь и Католической церковью — 14 сентября по григорианскому календарю. Армянской Апостольской церковью — в воскресенье, выпадающее в промежуток между 11 и 17 сентября (а также в понедельник, пятницу и субботу следующей недели)[6].

Обретение Креста[править | править код]

Крест был найден приехавшей в Палестину матерью императора Константина Великого императрицей Еленой и иерусалимским епископом Макарием (314—333). В результате раскопок была найдена пещера Гроба Господня, а неподалёку от неё были обнаружены три креста. Крест Иисуса Христа был определён тогда, когда больная женщина, на которую их поочерёдно возлагали, получила исцеление. По другому преданию, от соприкосновения с этим крестом воскрес умерший, которого несли по улице для погребения (отсюда и название Животворящий Крест).

Императрица Елена обозначила места, связанные с земной жизнью Спасителя, основанием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме — месте Рождества Христова, на горе Елеонской, откуда Господь вознёсся на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими страданиями и где была погребена Божия Матерь. В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около 10 лет. Святая Елена не дожила до освящения храма; она скончалась в 327 году. Храм был освящён 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста. Указание на время установления праздника имеется в александрийской хронике (не позже VII в.): «При сих консулах, — Далматии и Аниции Павлине (335 г.), говорит ее автор, совершено освящение церкви св. креста Константином при Макарии епископе сентября 17 (ошибка писца, следует — 13), и отселе начался праздник Воздвижения св. креста».

Возвращение Креста[править | править код]

В этот день вспоминается ещё одно событие, связанное с Крестом Господним, — его возвращение из Персии после 14-летнего плена обратно в Иерусалим. Персидский царь Хосров II в войне против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и в том числе увёз Крест Иисуса Христа и патриарха Захарию (609—633). Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь при императоре Ираклии I (610—641), который победил Хосрова и заключил мир с его сыном, была возвращена христианская реликвия. Животворящий Крест был торжественно принесён в Иерусалим. Согласно Священному Преданию, Император Ираклий в царском венце и порфире понёс Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царём шёл патриарх Захария. У ворот, которыми восходили на Голгофу, император внезапно остановился и не мог двинуться дальше. Святой патриарх объяснил царю, что ему преграждает путь Ангел Господень, ибо Тот, Кто нёс на Голгофу Крест для искупления мира от грехов, совершил Свой Крестный путь в уничижённом виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внёс Крест Христов в храм.

В «Слове» на Воздвижение Креста святой Андрей Критский говорит: «Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество».

Православная церковь[править | править код]

Святые Константин и Елена вокруг Животворящего Креста Господня. (Картина В. К. Сазонова, XIX век)

Богослужение аналогично богослужению Крестопоклонной Недели (3-я Неделя Великого поста) и Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня (1 августа).

Накануне (то есть 13 сентября) вечером совершается всенощное бдение. По уставу в состав этого всенощного бдения должна входить малая вечерня. На малой вечерне совершается перенесение Креста с жертвенника на престол. Однако сейчас совершение малой вечерни можно встретить в России лишь в редких монастырях. По этой причине в приходских храмах Крест кладётся на престол до начала богослужения (Евангелие ставится за антиминсом).

На утрене Евангелие читается в алтаре, после чтения Евангелия поётся «Воскресение Христово видевше» вне зависимости от дня недели. Целование Евангелия и помазание елеем после чтения Евангелия не совершаются. Перед Великим славословием настоятель надевает полное облачение. Во время Великого славословия при пении Трисвятого настоятель совершает вынос креста. Держа Крест на голове, настоятель, в предшествии диакона со свечой, постоянно кадящего Крест, совершает его вынос через северную дверь; остановившись на амвоне, он произносит «Прему́дрость, про́сти», затем при пении тропаря «Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство» несёт Крест на середину храма и кладёт его на аналой. Затем совершается троекратное пение тропаря «Кресту́ Твоему́ поклоня́емся, Влады́ко, и Свято́е Воскресе́ние Твое́ сла́вим», во время которого трижды совершаются земные поклоны. Затем поются особые стихиры, во время которых священник совершает помазание елеем, а затем сугубая ектения, обычное окончание всенощного бдения и первый час. В соборах и в приходских храмах (по современной практике Русской Церкви — при архиерейском богослужении или с благословения епархиального архиерея), совершается чин воздвижения Креста.[5][7]

На литургии вместо Трисвятого поётся «Кресту́ Твоему́ поклоня́емся, Влады́ко, и Свято́е Воскресе́ние Твое́ сла́вим» (без земных поклонов).

По традиции в этот день принято надевать облачения фиолетового цвета. По православной традиции в день самого праздника строгий пост — верующим предписывается полное воздержание от пищи животного происхождения.

Крест лежит на аналое до 21 сентября — дня отдания Воздвижения. На отдание в конце литургии после заамвонной молитвы при пении тропаря и кондака Кресту Крест уносится священником в алтарь через Царские врата.

Тропарь, кондак и задостойник на Воздвижение Креста Господня.
На греческом На церковнославянском (транслитерация) На русском
Тропарь праздника, глас 1 (Ἦχος α') Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды [Царе́м] на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твоё, победы [Царям] над неприятелями даруя и Крестом Твоим сохраняя Твой народ.
Кондак праздника, глас 4 (Ἦχος δ') Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός. Εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων· τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον. Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Боже, возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое oру́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду. Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе новому народу милости Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая им победы над врагами, — да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы.
Задостойник праздника, глас 8 (Ἦχος πλ. δ') Μυστικῶς εἶ Θεοτόκε Παράδεισος, ἀγεωργήτως βλαστήσασα Χριστόν, ὑφ᾿ οὗ τὸ τοῦ Σταυροῦ, ζωηφόρον ἐν γῇ, πεφυτούργηται δένδρον· δι᾿ οὗ νῦν ὑψουμένου, προσκυνοῦντες αὐτὸν σὲ μεγαλύνομεν. Та́ин еси́, Богоро́дице, рай, невозде́ланно возрасти́вший Христа́, И́мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во. Тем, ны́не возноси́му, покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем. Ты, Богородица, — таинственный рай, невозделанно произрастивший Христа, Которым на земле насаждено Креста живоносное древо; потому ныне, при воздвижении его, поклоняясь ему, мы Тебя величаем.

Католическая церковь[править | править код]

В экстраординарной форме латинского обряда богослужение начинается накануне вечерней праздника, если 14 сентября приходится на воскресенье или совершается как праздник 1 класса. Обычно же начинается с утрени, которая имеет 3 ноктурна.

В первом положено чтение из Книги Чисел (Чис. 21:1–9). Первый ноктурн завершается большим респонсорием, в котором упоминается возвращение Креста из Персии при императоре Ираклии: «Haec est arbor dignissima, in paradisi medio situata, in qua salutis auctor propria morte mortem omnium superavit. V: Crux praecellenti decore fulgida, quam Heraclius imperator concupiscenti animo recuperavit». Во втором ноктурне — историческое чтение о возвращении Креста. В третьем ноктурне — чтение из проповеди св. папы римского Льва Великого.

В миссале имеется собственный формуляр для праздничной мессы. Богослужение открывается интроитом «Nos autem» на текст из послания ап. Павла к Галатам (6:14). Первое чтение из послания к Филиппийцам (Фил. 2:5–11), при чтении которого положено коленопреклонение на словах: «чтобы в имени Иисуса преклонилось всякое колено». Второе чтение из Евангелия от Иоанна (Ин. 12:31–36). Префация о Святом Кресте.

В целом тексты мессы и оффиция во многом подобны тем, что используются в страстное время (2 недели до Пасхи).

ru.wikipedia.org

Воздви́жение Креста Господня. История праздника

Всемирное Воздви́жение Честна́го и Животворящего Креста Господня — один из господских двунадесятых (от славянского «дванадесять» — двенадцать), то есть самых больших православных праздников, установленный в воспоминание о том, как равноапостольная царица Елена, мать императора Константина, нашла крест, на котором был распят Господь наш Исус Христос. Это событие, согласно церковному преданию, произошло в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места распятия Христова. Праздник Воздвижения Креста Господня является непереходящим, всегда отмечается 27 сентября (14 сентября по старому стилю). Он имеет один день предпразднества (26 сентября) и семь дней попразднества (с 28 сентября по 4 октября). Отдание праздника — 4 октября. Кроме того, празднику Воздвижения предшествуют суббота и Неделя (воскресенье), называемые субботой и Неделей перед Воздвижением.

 

Содержание

 

Воздвижение Креста Господня. История и событие праздника

День Воздви́жения Честна́го и Животворящего Креста Господня — один из древнейших православных праздников. Совершается он в память двух событий из истории Креста Господня: в память обретения его в IV веке и в память возвращения его от персов в VII веке. Святой Крест Господень вскоре после снятия с него Спасителя был зарыт в землю иудеями вместе с крестами двух разбойников. Это место впоследствии было застроено языческим капищем. Обретение Креста произошло в 325 или 326 году. По сообщениям церковных историков IV века, мать императора Константина, равноапостольная Елена, отправилась в Иеросалим, чтобы найти места, связанные с событиями земной жизни Христа, а также святой Крест. По преданию, святая Елена пыталась узнать место, где был закопан Крест, у иеросалимских иудеев. Ей указали на то место, где находился языческий храм Венеры. Здание разрушили и начали раскопки. Наконец, нашли три креста, табличку с надписью «Исус Назарянин, царь Иудейский» и гвозди. Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Господь, их приложили поочередно к тяжелобольной женщине. Когда та исцелилась после прикосновения к одному из крестов, все собравшиеся прославили Бога, указавшего на величайшую святыню истинного Креста Господня, который и был поднят епископом для всеобщего обозрения. Предание говорит также о чуде воскрешения мертвеца, которого несли на погребение, через прикосновение ко Кресту.

Cвв. Константин и Елена. Феофан Критский. Фреска. Метеоры (Николай Анапафса). 1527 г.

Когда началось благоговейное поклонение Кресту и целование его, то по многолюдности многие не могли не только облобызать святой Крест, но даже видеть его, поэтому патриарх Иеросалимский Макарий показал обретенный Крест народу. Для этого он встал на возвышение и поднимал («воздвигал») Крест. Люди поклонялись Кресту и молились: «Господи, помилуй!» Обретение Креста совершилось около праздника Пасхи, поэтому первоначальное чествование Креста совершалось на второй день Пасхи. После обретения святого Креста император Константин начал строительство храмов на Голгофе. Непосредственно возле Голгофы и пещеры Гроба Господня была построена большая базилика Мартириум и ротонда Воскресения (Гроба Господня). Освящение совершилось 13 сентября 335 года. Интересно, что освящение храма повлияло и на дату праздника. Епископы, присутствовавшие на этих торжествах, решили празднование в честь обретения и воздвижения Креста Господня совершать 14 сентября, а не 3 мая, как это было в предшествующие годы. Так, из жизнеописания святителя Иоанна Златоуста видно, что в его время в Константинополе празднование воздвижения Креста совершалось 14 сентября. ​В 614 г., при персидском царе Хозрое, персы овладели Иерусалимом и вместе с другими сокровищами храма похитили святой Крест Господень. Святыня оставалась в руках язычников 14 лет, и только в 628 г., при греческом императоре Ираклие, Крест был возвращен в Иерусалим. Начиная с VII века празднование Воздви́жения Честнаго и Животворящего Креста Господня сделалось особенно торжественным.


Библиотека Русской веры
Поучение на Воздвижение Честнаго Креста. Великие Минеи Четьи →

Читать онлайн в оригинале


Воздвижение Креста Господня. Богослужение

Этот праздник одновременно торжественный и грустный, он напоминает не только о величии и торжестве победы Господа над смертью, но и о Его страданиях на Кресте. Главной особенностью богослужения на праздник Воздвижения Креста Господня является вынос в конце вечерней службы Креста из алтаря для благоговейного поклонения. После великого славословия священник возлагает на голову Крест и в преднесении светильников, каждения фимиама и при пении «Святый Боже» выносит его северными дверями из алтаря. Потом, по окончании пения, возглашает: «Премудрость прости». Певцы поют: «Спаси, Господи, люди Своя». Священник полагает святой Крест на приготовленный аналой на середине храма и совершает пред ним каждение. После этого бывает поклонение Кресту при пении священнослужителями:

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим.

Облачение священнослужителей в праздник Воздвижения Креста бывает темным, траурным, а женщины надевают темные платки. В память крестных страданий Господа в этот день установлен пост — пища поставляется только с растительным маслом. В стихерах праздника раскрывается учение о смысле страданий Христовых. Страдания Исуса Христа умертвили умертвившего нас, т.е. диавола, и оживили умерщвленных грехом людей; яд древнего змия был смыт кровию Исуса Христа. Стихеры и канон Воздвижению составили известные творцы церковных песнопений — ФеофанКозма и другие. Они показали связь новозаветных событий с ветхозаветными, указав прообразы Креста Господня. Так, в одной из стихер на литии мы слышим:

Проњбразu1z кrтъ тв0й хrтE, патріaрхъ и3я1ковъ, внyкwмъ благословeніе дaруz, на главaхъ премэнeны рu1цэ сотвори.

Высоким духовным настроением исполнены стихеры, которые поются во время поклонения Кресту в конце вечерней службы:

Пріидёте, вёрніи, животворsщему дрeву поклони1мсz, нанeм8 же х©ъ цRь слaвы в0лею рќцэ распростeръ, вознесE нaсъ на пeрвое бlжeньство. Пріидёте лю1діє, преслaвное чю6до ви1дzще кrтA си1лэ поклони1мсz. Днeсь вLка твaри, и3 гDь слaвэ, на кrтЁ пригвождaетсz, и3 в8 рeбра прободaетсz. жeлчь и3 nцeтъ в8кушaетъ, слaдость цRк0внаz. …и3 заушaетсz бeрною рук0ю, и4же рук0ю создaвыи чlка. Днeсь и4же не прикосновeнныи существ0мъ, прикосновeнъ мнЁ бывaетъ. и3 стрaждетъ стrти, свобождaz мz t стrтє1й.

В паремиях празднику Воздвижения содержатся такие мысли: в первой паремии (Исх. XV, 22–27; XVI, 1) повествуется о том, как Моисей во время странствования евреев по пустыне оздоровил вложением дерева источник, в котором была горькая вода. Это дерево, усладившее горькую воду, прообразовало силу Креста Господня. Во второй паремии (Притч. III, 11–18) ублажается человек, заботящийся о приобретении древа премудрости, которое есть «древо жизни» для приобретающих его, наша премудрость и наше древо жизни Крест Христов. В третьей паремии (Исаия LX, 11–16) содержится пророчество Исаии о величии и славе града Господня святого Иерусалима, который Господь облечет величием во веки и радостью в роды родов.


Библиотека Русской веры
Канон Воздвижению креста Господня →

Читать онлайн


В каноне изображается сила Креста, открывшаяся в ветхозаветных прообразованиях креста (Моисей, поднявший руки крестообразно во время битвы и тем вымоливший победу; древо, усладившее воды Мерры и т. д.), и в новозаветных чудесах — через самый Крест Господень. В Апостоле говорится (I кор., I, 18–24), что Крест, т.е. страдания Исуса Христа, представляют из себя Божию силу и Божию Премудрость. В Евангелии (Иоанна XIX, 6–11, 13–20, 25–28, 30–35) содержится история страданий Христа Спасителя.

 

Тропарь и кондак празднику Воздвижения креста

Тропарь Воздвижению Креста Господня. Церковно-славянский текст:

Спаси22 гDи лю1ди своS, и3 бlгослови2 достоsніе своE, побёды держaве росси1йстей на сопроти1вныz дaруй, и3 своS сохранsz кrт0мъ лю1ди.

Русский текст:

Спаси, Господи, своих людей и благослови нас, Твое достояние, подавая нашей стране победу над сопротивниками, врагами Его царства, и сохраняя силою Твоего Креста людей своих.

Кондак празднику. Церковно-славянский текст:

Вознесhисz на кrтъ в0лею, тезоимени1тому нhнэ жи1тельству твоемu2. щедр0ты твоS дaруй хrтE б9е. возвесели2 си1лою своeю странY нaшу, побёды даS є4й на сопостaты, пос0біе и3мќщей твоE nрyжіе, ми1ру непобэди1мую побёду.

Русский текст:

Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе народу милости Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Своею страну нашу, подавая ей победы над врагами, да имеет она помощь от Тебя, оружие мира, непобедимую победу.

 

Чин Воздвижения Креста Господня

На Руси чин Воздвижения Честного Креста известен с XIII столетия и является неотъемлемой частью богослужения праздника Крестовоздвижения. Он имеет многовековую историю. Самая ранняя запись этого чина сохранилась в так называемом Иеросалимском канонаре, относящемся по времени своего происхождения к 634–644 годам. В разных памятниках находим разнообразие в описаниях этого чина: одни описывают как чин совершается при служении Патриарха с сонмом духовенства, другие — лишь священника с диаконом. Святой Киприан Московский в своем послании от 1395 г. к новгородскому духовенству писал, что в день Крестовоздвижения Крест следует воздвигать во всякой церкви, пусть там будет даже только один священник. В старопечатном московском Типиконе 1641 г. появилось указание о том, что Крест воздвигают только в соборных храмах и монастырях, а в обычных приходских храмах на Крестовоздвижение бывает лишь поклонение Кресту, по чину Крестопоклонной недели. Такой обычай сохранился и по сей день: чин Воздвижения Креста совершается только в соборных храмах, где служит митрополит или епископ.

Епископ, взяв Крест и стоя на восток (к алтарю), начинает первое воздвижение — поднятие Креста вверх. Перед Крестом на некотором расстоянии становится диакон, держа в левой руке свечу, а в правой кадило, и возглашает: «Помилуй нас, Боже». Певцы поют сто раз: «Господи, помилуй». В начале пения «Господи, помилуй» епископ трижды осеняет Крестом на восток и при пении первой половины сотницы медленно преклоняет главу свою с Крестом насколько может ниже, «на пядь от земли». При пении второй половины сотницы он медленно поднимается. При пении в 97-й раз «Господи, помилуй» епископ выпрямляется и, стоя прямо, опять трижды осеняет Крестом на восток. Второе воздвижение епископ совершает, повернувшись к западу, третье — к югу, четвертое — к северу, пятое — вновь на восток. Певцы в это время также поют: «Господи, помилуй!». Затем начинается поклонение Кресту, во время которого певцы поют обычные стихеры.

 

Воздвижение Креста Господня. Иконы

В византийском искусстве в основу иконографии праздника Воздвижения Креста Господня первоначально был положен не реальный исторический эпизод обретения Креста, а изображение чина Воздвижения Креста, который совершали ежегодно в соборе Святой Софии в Константинополе. Поэтому Крест на иконах часто изображался как напрестольный. Первые такие изображения относятся к концу IX — началу XI века. Этот иконографический вариант использовался и русскими иконописцами.

Воздвижение Креста Господня
Воздвижение Креста. Ярославль. Около 1681 годаВоздвижение Креста. Новгород. Конец XV века

Самый распространенный сюжет иконы Воздвижения Креста Господня сложился в русской иконописи в XV–XVI веках. Крест Христов изображается уже монументальным. В центре на высоком ступенчатом возвышении стоит Патриарх с поднятым над головой Крестом. Под руки его поддерживают диаконы. Иногда Крест украшен веточками растений. Позади виднеется большой однокупольный храм. Часто на первом плане изображались коленопреклоненные молящиеся и большое количество людей, кто пришел поклониться святыне. Фигуры царя Константина и царицы Елены — по сторонам от Патриарха, с простертыми руками в молитве, либо справа.

Воздвижение Креста. Начало XVIII векаВоздвижение Креста. Середина XVIII в. Палехские письма

Воздвижение Креста Господня. Народные традиции и поверья на Руси

На Руси праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня объединял в себе церковные и народные традиции. Издревле существовал обычай в день Воздвижения возводить часовни и малые церкви, а также воздвигать кресты на строящихся храмах. Ставили в праздник Воздвижения и придорожные обетные кресты в благодарность за избавление от напасти и мора. Поднимались в этот день и иконы для обхода полей, с молитвою о будущем урожае.

27 сентября называли также третьи Осенины или Ставров день. Это был заключительный день бабьего лета, третья и последняя встреча осени. На Руси Воздвижение называли также Вдвиженьем или Сдвиженьем — словами, обозначавшими движение, изменение состояния. Считалось, например, что в этот день хлеб с поля на гумно «сдвинулся», так как к половине сентября обыкновенно оканчивалась уборка хлеба и начиналась молотьба. Говорили еще, что Воздвиженье «сдвинет зипун, надвинет шубу», или что на Воздвиженье «кафтан с шубой сдвинулся и шапка надвинулась».

Праздник Воздвижения был постным. Считалось, что «кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится». Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее. «На Воздвиженье у доброго молодца капуста у крыльца» или «Смекай, баба, про капусту — Воздвиженье пришло», — говорили в народе. По всей Руси крестьяне верили, что день Воздвижения принадлежит к числу тех, в которые не следует начинать никакого важного и значительного дела, так как все, начатое в этот день, или окончится полной неудачей, или будет безуспешно и бесполезно.

Однако судя по некоторым народным поверьям, крестьяне совсем не знали, в чем состоит истинный смысл и значение церковного праздника Воздвижения честного и животворящего креста Господня. Народ твердо верил, что в день Воздвиженья ни под каким видом нельзя ходить в лес, так как нечистая сила может побить, а то так и просто отправить мужика на тот свет. По мнению крестьян, в день Воздвижения все пресмыкающиеся «сдвигаются», т. е. сползаются в одно место, под землю, к своей матери, где и проводят всю зиму, вплоть до первого весеннего грома. На праздник Воздвижения мужики на весь день тщательно запирали ворота, двери и калитки, из боязни, чтобы гады по ошибке не заползли в их двор и не спрятались там под навозом, в соломе и нарах. Впрочем, крестьяне верили, что с 27 сентября, то есть с Воздвижения, змеи не кусаются, так как каждая гадина, ужалившая в это время человека, будет строго наказана: всю осень, до первого снега и даже по снегу, будет ползать зря, не находя себе места, пока не убьют ее морозы, или не проткнут мужичьи вилы.

 

Храмы в честь Воздвижения Креста Господня

Издавна на Руси строились храмы в честь Воздвижения Честна́го Креста. Так, по свидетельству Супоневской летописи около 1283 года была заложена соборная церковь во имя Воздвижения Креста Господня в г. Романов-Борисоглебск (нынешний Тутаев) на левом берегу реки, «супротив Борисоглебской слободы». По преданию, первостроителем кремля был угличский князь, благоверный Роман Владимирович Святой (1261–1285). Множество нападений за свою историю претерпел детинец. Последняя осада романовского кремля произошла во время событий войны 1612 года. В сражениях и от эпидемий погибла одна треть посадских людей, но дух народа остался жив. В советское время в здании храма размещался краеведческий музей, позднее — склад. В 1992 году собор возвращен Русской Православной Церкви, а с 2000 года он является действующим храмом.

Крестовоздвиженский собор, г. Тутаев (Романов-Борисоглебск)

В 1640 году в начале глубокого оврага на левом берегу Москвы-реки был заложен Крестовоздвиженский храм. Каменный храм на месте деревянного строился 18 лет. Главный престол освятили в 1658 году. В течение двух столетий храм постоянно перестраивали, свой сегодняшний облик он приобрел в 1894–1895 годах. В 1918 году храм начали разграблять. Власти вывезли отсюда более 400 пудов серебряной утвари. В 1930 году храм закрыли, купол и колокольню сломали, а в помещении храма сделали общежитие. Настенная роспись была закрашена, а когда она начинала проступать сквозь побелку, ее сбивали. Но 70% росписи уцелело. К концу 2000 года, после возвращения храма РПЦ и долгой реставрации, здание вновь приняло прежний архитектурный облик.

Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке. Москва

Храм Воздвижения Креста Господня в г. Коломне у Пятницких ворот Коломенского кремля возник в XV в. В 1764 г. на месте деревянной постройки была воздвигнута каменная двухъярусная церковь с колокольней. В 1832–1837 гг. церковь кардинально перестроили на средства сестер Шараповых. В 1980-е гг. помещение использовалось как мастерская и склад Коломенского краеведческого музея. В 1994 г. храм возвращен РПЦ.

Храм Воздвижения Креста Господня. Коломенский кремль

Во имя Воздвижения Креста Господня был освящен монастырь в г. Белёв Тульской области. Женский Крестовоздвиженский монастырь был построен в 1625 году. «По челобитью около 1625 года, поданной царю Михаилу Федоровичу некой старицей Марфой Палициной, дозволено было ей построить на посаде девичий монастырь с церковью во имя Честнаго и Животворящаго Креста». В Белевской обители с самого начала имелась только одна церковь — деревянная, во имя Воздвижения Креста Господня. Об этом свидетельствуют надписи на Евангелии и сосудах, которые были пожертвованы монастырю при постройке храма. Было также двенадцать деревянных келий. В самом начале своего существования монастырь был очень беден средствами и, несмотря на материальную поддержку царя, испытывал нужду даже в свечах, ладане, церковном вине. К 1680 году в обители проживало 38 сестер и игуменья, которые получали царское жалование. Просуществовав сто сорок лет после своего основания, Крестовоздвиженский женский монастырь в 1764 году был упразднен. Но запустение обители продолжалось недолго. В 1768 году Крестовоздвиженский женский монастырь решили возобновить. В самом начале XIX века, в 1801 году, во время сильнейшего пожара, свирепствовавшего в Белеве, очень сильно пострадали строения монастыря. В 1869 году был заново воздвигнут монастырский храм, уже из камня, и имел 5 приделов. На первом этаже: в центре — в честь Воздвижения Креста Господня, справа — в честь иконы Божьей Матери «Троеручницы», слева — во имя святителя Николы. На втором этаже: слева — во имя Андрея, Христа ради юродивого, справа — в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. В начале XX века монастырь был упразднен и долгое время находился в запустении. В 1980-х гг. XX века начались восстановительные работы, но быстро закончились.

Крестовоздвиженский Белёвский монастырь

Во имя Воздвижения Креста Господня был освящен храм Введенского Толгского монастыря в пос. Толга Ярославской области. В настоящее время теплая церковь в честь Воздвижения Креста Господня — самая ранняя из сохранившихся каменных построек монастыря. В 1838 году церковь подверглась переделкам: были растесаны окна, повышены своды, убраны внутренние столбы, верхние участки храма украшены стенным письмом. В 1892 году Воздвиженскую церковь расписали полностью масляными красками.

Храм во имя Воздвижения Креста Господня Введенского Толгского монастыря в пос. Толга Ярославской области

Во имя Воздвижения Креста Господня был освящен храм в с. Кургомень Виноградовского района Архангельской области. Церковь была построена в 1623 году. Воздвиженская церковь интересна как одна из наиболее ранних деревянных шатровых церквей типа «восьмерик на четверике» с двумя прирубами (с запада и востока) и трапезной. Церковь обладала прекрасным по пропорциям крыльцом. Отдельно стоящая девятистолбная колокольня была построена в 1605 году и являлась одной из древнейших построек этого рода. Крестовоздвиженская церковь горела в 1919 году.

Храм во имя Воздвижения Креста Господня в с. Кургомень Виноградовского района Архангельской области. 1623 г.

Во имя Воздвижения Креста Господня был освящен храм в г. Староконстантинов Хмельницкой области Украины. Постройка датируется приблизительно 1570 и приблизительно 1570 гг. Неподалеку стоит огромная сторожевая башня (XVI-XVII вв.). Она примыкает к руинам Крестовоздвиженской церкви и одноименному мужскому православному монастырю. Когда-то башня входила в систему городских укреплений. В 1852 году в ее первом ярусе была устроена теплая церковь. А в советское время этот первый ярус местные милиционеры использовали как тир.

Руины храм во имя Воздвижения Креста Господня и башня в г. Староконстантинов Хмельницкой области Украины

Во имя Воздвижения Креста Господня был освящен храм в г. Дрогобыч Львовской области Украины. Церковь была построена в 1613 году и считается образцом деревянного зодчества эпохи украинского Возрождения. Храм возводился за счет владельцев солеваренной промышленности Дрогобыча и находится невдалеке от строений старого солеваренного завода. За свою историю церковь пережила несколько пожаров, много перестроек и реконструкций. Сначала она была трехсрубная одноверхая, а впоследствии — перестроена на двоверхую церковь и использовалась с оборонительной целью. Рядом с этим храмом в 1661 году возвели деревянную колокольню, таким образом церковь вместе с колокольней образует гармоничный архитектурный ансамбль.

Церковь во имя Воздвижения Креста Господня в г. Дрогобыч Львовской области Украины

Во имя Воздвижения Креста Господня был освящен храм в г. Луцк Волынской области Украины. Храм был возведен  в 1619-1622 гг., имел ярко выраженный оборонный характер. Это один из ранних образцов трансформации деревянного зодчестве в каменное, в частности, традиционного типа деревянного трехсрубного трехглавого храма. Трехчастная осевая композиция храма подчеркивалась тремя куполами. Притвор имел вид оборонной башни с лестницей, ведущей к своду. В 1803 году церковь была разрушена пожаром. В 1888 году на месте храма была устроена часовня, а к 1890 году целиком отстроена церковь, включившая уцелевшую древнюю апсиду с сохранившимся арматурным фризом XVII века с килевидными нишами.

Храм во имя Воздвижения Креста Господня в г. Луцк Волынской области Украины

Во имя Воздвижения Креста Господня был освящен храм в г. Тернополь Тернопольской области Украины. Храм был возведен в 1570 или 1627 гг. Первые официальные упоминания о церкви Воздвижения Честного Креста найдены в грамоте князя Константина Острожского от 1570 года. Изначально церковь не имела высокой башни, на каменной плите, установленной над входом, высечена точная дата завершения строительства этой трехъярусной звонницы — 28 июля 1627 года. В начале XVIII столетия, во время притеснения православия на территории Речи Посполитой, церковь Воздвижения Честного Креста была закрыта и довольно долгое время использовалась под склад. И только в 1760 году началось возрождение церкви. Позже на церковном дворе построили кирпичную колокольню с невысоким декоративным шпилем. В 1831 году во время огромного пожара в городе крыша храма полностью сгорела, но ее быстро восстановили. В первой половине XX века, во время войн, церковь была значительно разрушена и лишь в 1954-1959 гг. капитально реставрирована.

Храм во имя Воздвижения Креста Господня в г. Тернополь Тернопольской области Украины

Крестовоздвиженский монастырь в Москве

Крестовоздвиженский монастырь в летописях впервые упоминается в 1547 году. Располагался в Москве, в Белом городе, на улице Воздвиженке (улица между Моховой и площадью Арбатские ворота). Первоначальное название — монастырь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня, что на Острове.

Церковь Воздвижения Креста Господня Воздвиженского монастыря. 1882 год

Во время нашествия Наполеона обитель была разграблена захватчиками. В 1814 году ее упразднили, а соборный храм превратили в приходскую церковь. Крестовоздвиженская церковь закрыта после 1929 года, а в 1934 году ее снесли. На месте церкви построили шахту Метростроя.

 

Старообрядческие храмы в честь праздника Воздвижения

Традиция строить и освящать храмы в честь Воздвижения Креста Господня сохранилась и в старообрядчестве. На Воздвижение Креста Господня храмовый праздник отмечают общины Русской Православной старообрядческой Церкви: г. Сызрани Самарской области, г. Чайковского Пермского края, села Давыдово Московской области, г. Меленки Владимирской области. 

Храм РПСЦ во имя Воздвижения Честна́го Креста в с. Давыдово Московской области

Праздник является престольным также для мужского Мануйловского белокриницкого монастыря (Румыния) и храма села Великоплоское Одесской области (Украина).

Храм Воздвижения Креста Господня. Село Великоплоское

Празднику Воздвижения посвящены храм Русской древлеправославной Церкви поселка Тарбагатай республики Бурятия и зарубежных поморских общин: г. Харькова (Украина), деревни Капустино Могилевской области, г. Поставы Витебской области, г. Червень Минской области, дер. Перелазы и дер. Юзофово (Литва).

Храм Воздвижения Креста Господня. Перелазы

Храмовой праздник отмечают и общины старообрядцев часовенного согласия г. Ревда и г. Невьянск Свердловской области. 

Часовня Воздвижения Честного Креста Господня. Невьянск

Также сегодня престольный праздник для московской Преображенской общины (федосеевское согласие). Как и Рогожская община, Преображенская возникла в 1771 году в связи с эпидемией чумы, когда было основано кладбище за Камер-Коллежским валом и получено разрешение Екатерины II на строительство храмов. Здесь особую роль сыграл купец Илья Ковылин, организовавший богадельню и спонсировавший масштабное строительство. А так как Ковылин был федосеевцем, Преображенская община стала центром этой конфессии. 

Крестовоздвиженская церковь федосеевского согласия на Преображенском кладбище

В начале XIX века община разделилась на две части — мужской и женский двор. Каждая половина была отделена зубчатой каменной стеной с шатровыми башнями. Фактически здесь появились два монастыря. В 1811 году на женском дворе была построена церковь во имя Воздвижения Честнаго Креста, в которой и поныне молятся федосеевцы. Этот храм не имеет алтарной абсиды, поскольку Литургия у старообрядцев безпоповских согласий в настоящее время не служится.

ruvera.ru

Воздвижение Креста Господня | История

Содержание статьи

27 сентября православные христиане празднуют Воздвижение Креста Господня — один из 12 главных, или двунадесятых праздников Православной Церкви.

Воздвижение Креста Господня: история

В  день Крестовоздвижения вспоминают, как равноапостольная царица Елена нашла Крест, на котором был распят Господь Иисус Христос.  Крест был обретен в 326 году около горы Голгофы в Иерусалиме. C VII века с этим днём стали соединять память о возвращении Животворящего Креста из Персии византийским императором Ираклием (629).

Праздник называется Воздвижением Креста, потому что и при обретении, и при возвращении Креста предстоятель поднимал (Воздвигал) крест три раза, чтобы все могли его видеть.

Равноапостольный царь Константин пожелал построить храмы Божии на священных для христиан местах в Палестине, (т. е. на месте рождения, страданий и воскресения Господа Иисуса Христа и др.) и найти Крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить желание царя взялась, с великою радостью, его мать, св. равноапостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена с этою целью отправилась в Иерусалим. Много труда положила она, чтобы отыскать Крест Христов, так как враги Христовы скрыли Крест, зарыв его в землю. Наконец, ей указали на одного престарелого еврея, по имени Иуду, который знал, где находится Крест Господень. После долгих расспросов и уговоров его заставили сказать. Оказалось, что святой Крест брошен в одну пещеру и завален мусором и землею, а сверху выстроен языческий храм. Царица Елена приказала разрушить это здание и откопать пещеру.

Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста и отдельно лежащую от них дощечку с надписью: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Нужно было узнать, который из трех крестов есть Крест Спасителя. Иерусалимский патриарх (епископ) Макарий и царица Елена твердо верили и надеялись, что Бог укажет святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали подносить кресты один за другим к одной тяжело болящей женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, то она тотчас стала здоровой. Случилось, что в это время мимо несли умершего, для погребения. Тогда стали возлагать кресты один за другим и на умершего; и когда возложили третий крест, умерший ожил. Таким образом узнали крест Господень, через который Господь совершил чудеса и показал животворящую силу Своего Креста.

Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие их люди с радостью и благоговением поклонились Кресту Христову и целовали его. Христиане, узнав об этом великом событии, собрались в бесчисленном множестве к месту, где был обретен (найден) Крест Господень. Всем хотелось приложиться к святому животворящему Кресту. Но так как из-за множества народа это сделать было невозможно, то все стали просить по крайней мере показать его. Тогда патриарх Макарий встал на возвышенном месте и, чтобы всем было видно, несколько раз воздвигал (поднимал) его. Народ же, видя Крест Спасителя, кланялся и восклицал: «Господи, помилуй!»

Св. равноапостольные цари Константин и Елена, над местом страданий, погребения и воскресения Иисуса Христа построили обширный и великолепный храм в честь Воскресения Христова. Построили также храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и в Февроне у Дуба Мамрийского.

Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, Царю Константину, а другую часть оставила в Иерусалиме. Этот драгоценный остаток Креста Христова и до настоящего времени хранится в храме Воскресения Христова.

Иконы Воздвижения Креста Господня

Самый распространенный сюжет иконы Воздвижения Креста Господня сложился в русской иконописи в XV-XVI веках. Иконописец изображает большое скопление людей на фоне одноглавого храма. В центре на амвоне стоит Патриарх с поднятым над головой Крестом. Под руки его поддерживают диаконы. Крест украшен веточками растений. На первом плане — святители и все, кто пришел поклониться святыне. Справа — фигуры царя Константина и царицы Елены.

Равноапостольные Константин и Елена. Храм Святой Софии, Константинополь

Святые равноапостольные Константин и Елена XII век, Полоцк

Равноапостольные Константин и Елена. Мозаика Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

Раноапостольные Константин и Елена

Миниатюра менология императора Василия II. Хранится в Ватикане. 11 век.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Византийская миниатюра 12 века.

Императрица Елена находит животворящий крест. Капелла Сан-Сильвестро XIII века в римском монастырском комплексе Санти-Куаттро-Коронати

Читайте также: Воздвижение Креста Господня: ИКОНЫ

Молитвы

Тропарь, глас 1

Спаси, Господи, люди Твоя /
и благослови достояние Твое, /
победы православным христианом на сопротивныя даруя /
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.
Спаси, Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы верным над неприятелями даруя / и Крестом Твоим сохраняя народ Твой.

Кондак, глас 4

Вознесыйся на Крест волею, / тезоименитому Твоему новому жительству, / щедроты Твоя даруй, Христе Боже, /возвесели силою Твоею верныя люди Твоя, / победы дая нам на сопостаты, /пособие имущим Твое оружие мира, /непобедимую победу. Вознесенный на Крест добровольно, / соименному Тебе новому народу / милости Твои даруй, Христе Боже; / возвесели силою Твоею верных людей Твоих, / подавая нам победы над врагами, /в помощь имеющим от Тебя, / оружие мира, непобедимую победу.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Крест Твой Святый, имже нас спасл еси от работы вражия.

Припевы

Величай, душе моя, пречестный Крест Господень.

Ирмос 9-й песни

Таин еси, Богородице, рай, / невозделанно возрастивший Христа, / Имже крестное живоносное на земли насадися Древо. / Тем, ныне возносиму, / покланяющеся Ему, Тя величаем. Ты, Богородица, – таинственный рай, / невозделанно произрастивший Христа, / Которым на земле насаждено / Креста живоносное древо; / потому ныне, при воздвижении его, / поклоняясь Ему, мы Тебя величаем.

Песнопения Кресту Господню

Хор Православного Братства во имя Архистратига Михаила.

Тропарь Кресту [ 1.92MB ]

Скачать

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианом на сопротивные даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Причастен Крестовоздвижению и в Неделю Крестопоклонную [ 1.06MB ]
Скачать

Кондак Кресту [ 1.07MB ]

Скачать

Вознесыйся на крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству щедроты Твоя даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею, победы дая нам на сопостаты, пособие имуще Твое, оружие мира, непобедимую победу.

Кресту Твоему [ 2.24MB ]

Скачать

Хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и МДА

Радуйся Живоносный Kресте [ 1.75MB ].
Скачать

Радуйся живоносный Кресте, благочестия непобедимая победа, дверь райская, верных утверждение, Церкве ограждение, имже тля разорися и упразднися, и попрася смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным, oружие непобедимое, бесов сопротивоборче: слава мучеников, преподобных яко воистинну удобрение: пристанище спасения, даруяй миру велию милость.

Молитвы Честному и Животворящему Кресту Господню

Молитва первая

Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упражняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь.

Молитва вторая

О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселенныя — утверждение, христиан всех — упование, царей — держава, верных — прибежище, Ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных — посрамление, праведных — услаждение, обремененных — ослаба, обуреваемых — пристанище, заблудших — наставниче, одержимых страстьми — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — сила, во бранех — победа и одоление, сирых — верное покровение, вдов — заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянных — надежда, недужных — врач и мертвых — воскресение! Ты, прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты — одр, на немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь.

Воздвижение Креста Господня. Святейший Патриарх Кирилл, храм Христа Спасителя, 2011

Богослужение Воздвижения Креста Господня

В день Крестовоздвижения положено совершать Всенощное бдение и Литургию. Но сейчас всю ночь редко где служат, поэтому центральным становится праздничное Богослужение накануне праздника — бдение.

Воздвижение — это Господский (посвященный Господу Иисусу Христу) двунадесятый праздник. Поэтому его служба не соединяется ни с какой другой службой. Например, память Иоанна Златоуста переносится на другой день.

Интересно, что во время Утрени на Крестовоздвижение Евангелие читается не на середине храма, а в алтаре.

Воздвижение креста в Константинополе. 2012 год. Патриарх Варфоломей.

Кульминационный момент праздника — когда первенствующий священник или епископ, одетый в фиолетовое облачение, выносит Крест. Все молящиеся в храме целуют святыню, а предстоятель помазывает их святым елеем. Во время общего поклонения Кресту поется тропарь: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».

Крест лежит на аналое до 4 октября — дня отдания Воздвижения. На отдание священник уносит крест в алтарь.

Воздвижение Креста. Сирия.

Чин Воздвижения Креста

Чин Воздвижения Креста  совершается на утрене после великого славословия и пения тропаря Спаси, Господи, люди Твоя…, состоит из пятикратного осенения Крестом и возвышения его на стороны света (на восток, юг, запад, север и снова на восток). Важным изменением, по сравнению со студийскими памятниками, является добавление в чин пяти диаконских прошений (соответствующих пяти осенениям Крестом), после каждого из которых поется стократное Господи, помилуй. Кроме того, согласно Иерусалимскому уставу, прежде, чем возвысить Крест, предстоятель должен склониться к земле так, чтобы его голова отстояла от земли на пядь (греч. spithame, около 20 см). В ходе исправления богослужебных книг в Русской Церкви во 2-й пол. XVII в. был изменен порядок осенения сторон света во время чина: Крест воздвигается на восток, запад, юг, север и снова на восток. Такой порядок сохраняется до настоящего времени.

Чин Воздвижения Креста является неотъемлемой частью богослужения праздника Крестовоздвижения. Об этом говорит, в частности, разнообразие в описаниях чина в тех или иных памятниках: одни описывают как чин совершается при служении Патриарха с сонмом духовенства, другие — лишь священника с диаконом. В частности, в ответ на вопрос епископа Сарайского Феогноста отцы Константинопольского Собора 1301 г., сославшись на правила прп. Феодора Студита, разрешили возглавлять этот чин не только архиерею, но и игумену, а свт. Киприан Московский в своем послании от 1395 г. к новгородскому духовенству писал, что в день Крестовоздвижения Крест следует воздвигать во всякой церкви, пусть там будет даже только один священник. С другой стороны, в монастырском рукописном Типиконе ГИМ. Син. № 335, нач. XVII в., отмечено, что чин Воздвижения Креста в соборных храмах бывает ежегодно, а в других — только в те годы, когда Крестовоздвижение приходится на субботу или воскресенье.

В старопечатном московском Типиконе 1641 г. появилось указание о том, что Крест воздвигают только в соборных храмах и монастырях, а в обычных приходских храмах на Крестовоздвижение бывает лишь поклонение Кресту, по чину Крестопоклонной недели (Л. 153). Это указание было перенесено и в исправленный Типикон 1682 г. и с тех пор печатается во всех изданиях русского Типикона. В современной практике Русской Церкви чин Воздвижения Креста совершается в соборах, а в монастырях и на приходах — по благословению правящего архиерея. В современной практике греческих Церквей, напротив, чин Воздвижения может совершаться во всех храмах без исключения.

Проповеди и статьи на тему Воздвижения Креста Господня

www.pravmir.ru

История праздника Крестовоздвижения

Скабалланович М.Н.

Это единственный праздник, получивший начало одновременно с самим событием, которому он посвящен. Первое Воздвижение отпраздновано при самом обретении Креста в Иерусалимской Церкви, т. е. в IV в.[1] А то обстоятельство, что с этим праздником было вскоре (в 335 г.) соединено освящение великолепного, построенного Константином Великим на месте самого обретения Креста, храма Воскресения[2], сделало с самого начала здесь этот праздник одним из самых торжественных в году. Западная паломница в Иерусалим конца IV в. (аквитанка Сильвия, или Етерия) так описывает эти два неразрывных праздника в св. граде. «Днем обновлений зовется то время, когда святая церковь, что на Голгофе, которую зовут Мартириумом, посвящена Богу; и святая церковь, что в Воскресении, т. е. на том месте, где Господь воскрес после страданий, и она посвящена в этот день Богу. Обновление этих святых церквей празднуется с величайшей честью потому, что в этот день обретен Крест Господень. Поэтому и было так устроено, что день первого освящения вышеназванных церквей был тот день, когда обретен Крест Господень, чтобы все вместе праздновалось в один и тот же день со всей радостью. А в священном писании находим, что день обновления есть тот день, когда святой Соломон, по завершении дома Божия, который сооружал, стал перед алтарем Бога и молился, как написано в книгах Паралипоменон. Итак, когда наступают эти дни обновлений, они чествуются восемь дней; за много дней начинают собираться отовсюду, не только из отшельников, или апотактитов, из различных провинций, т.е. из Месопотамии, и Сирии, и Египта, и Фиваиды, где много отшельников, но и изо всех различных мест и провинций; ибо нет никого, кто бы в этот день не стремился в Иерусалим к толикой радости и к столь честным дням: и миряне, как мужи, так и жены, верным духом подобным же образом собираются в эти дни из всех провинций в Иерусалим, ради святого дня. В эти же дни собирается в Иерусалиме епископов — когда их немного — более сорока или пятидесяти, и с ними приходит много их клириков. И что говорить много? Тот, кто не будет участвовать в столь великом торжестве в эти дни, полагает, что он впал в величайший грех, если только не будет какой-нибудь препятствующей необходимости, которая удерживает человека от благого намерения. В эти дни обновлений украшение всех церквей бывает то же, какое бывает в Пасху и в Богоявление, и каждый день правится служба в различных святых местах так же, как в Пасху и в Богоявление. Ибо в первый и второй день правится служба в большой церкви, которая зовется Мартириум. На третий день — на Елеоне, т. е. в церкви, что на горе, откуда вознесся Господь на небо после страданий, в каковой церкви есть пещера, в которой учил Господь апостолов на горе Масличной. В четвертый же день... [лакуна]»[3]. Также, по свидетельству церковного историка Созомена (V в.), со времени освящения Мартириума при Константине Великом «Иерусалимская Церковь совершает этот праздник ежегодно и весьма торжественно, так что тогда преподается даже таинство крещения и церковные собрания продолжаются 8 дней; по случаю этого торжества туда стекаются, для посещения св. мест, многие почти со всей подсолнечной»[4].

О праздновании Воздвижения 14 сентября в IV в. на Востоке есть свидетельство в жизни св. Иоанна Златоуста, Евтихия патр. Константинопольского (†582 г.), Симеона юродивого (†ок. 590 г.). О большом стечении паломников в Иерусалим на этот праздник и о торжественном совершении его здесь свидетельствует и житие преп. Марии Египетской (VI в.), записанное с ее слов; она именно в этот праздник чудесно обратилась к покаянию. Но замечательно, что в IV в. поклонение честному древу Креста было приурочено в Иерусалимской Церкви еще не к этому празднику, а к великой пятнице, как и ныне в Римской Церкви (см. ниже), иногда более неподвижной в богослужебном ритуале, чем наша Церковь.

Конечно, на первых порах это был чисто местный праздник Иерусалимской Церкви. Но очень скоро он должен был распространиться и по другим Церквам Востока, особенно в тех местах, которые владели частью животворящего древа, как напр., в Константинополе (а таких мест было немало). Особенно широкое распространение и вместе усиление в торжественности праздник должен был получить по возвращении Иерусалимского древа Креста из персидского пленения при имп. Ираклии в 628 г. Замечательно, что день торжественного внесения св. древа Ираклием в Иерусалим, если он источниками указывается верно, 3 мая стал праздноваться лишь в Западной Церкви под именем «дня обретения Креста». Это могло произойти от того, что Восток и до этого имел уже праздник в честь св. Креста 14 сентября и в новом не нуждался.

И далее — насколько медленно и, так сказать, неуверенно праздник в честь св. Креста распространяется на западе, настолько быстро на востоке. Самое раннее упоминание о празднике св. Креста западных памятников — в Силосском (испанском) лекционарии (сборнике чтений), возникшем около 650 г., под именем «дня св. Креста» 3 мая; то же под именем «обретения св. Креста» в весьма древней галликанской литургии. Праздника 14 сентября ни тот, ни другой памятники не обозначают. Сакраментарий (Требник) Геласианский (приписываемый папе Геласию V в., но восходящий к VII - VIII вв.) имеет только в некоторых списках оба праздника, а обычно один, но праздник 14 сентября здесь явно позднейшая вставка. Сакраментарий Григорианский (приписываемый папе Григорию Великому VI в., составленный еще позднее того) имеет оба праздника. Еще большее колебание относительно этих праздников обнаруживают списки месяцеслова, приписываемого блаж. Иерониму, но восходящего в древнейших списках к половине VII в. В древнейшем списке он не имеет ни того, ни другого праздника в честь св. Креста; в редакции ок. 750 г. оба; но в более поздней редакции один 3 мая. Один праздник 3 мая имеет и месяцеслов Беды (VIII в.), как и Падуанский Сакраментарий половины IX в. Таким образом, тогда как праздник возвращения св. Креста при Ираклии на западе 3 мая почти повсеместно распространен уже в VII в., 14 сентября становится впервые известно под именем «воздвижения Креста» (exaltatio crucis) лишь в VIII в., и то лишь по местам (но есть известие о введении его в Риме папой Гонорием I в VII в.)[5]. В некоторых же церквах, напр., в Миланской, последний праздник вводится лишь в XI в. Какая противоположность с востоком, где ни один из древнейших календарей (за исключением сирийского IV в., имеющего из двунадесятых праздников только Рождество Христово), не обходится без Воздвижения, а иные месяцесловы, напр., Константинопольский VIII в., дают ему четырехдневное предпразднство с 10 сент. (коптский календарь — трехдневное)[6].

О начале нашей праздничной службы на Воздвижение памятники не позволяют сказать что-либо. Несомненно, что некоторые из нынешних песнопений праздника, напр., тропари «Кресту Твоему» и «Спаси, Господи», упоминаемые в памятниках VII в. (см. ниже), восходят к VI или даже V в., веку первых творцов тропарей (преп. Авксентия и др., см. Толковый Типикон, I, 365). Но характерно, что от первого творца кондаков — преп. Романа VI в. не осталось кондака на Воздвижение (из двунадесятых праздников есть, не считая Пасхи, на Рождество Христово, Богоявление, Сретение, Неделю Ваий, Вознесение, 50-цу и Благовещение).

* * *

Что касается поста в день Воздвижения, то он впервые появляется в уставах Иерусалимской редакции, и в самых ранних рукописях. О нем Никон Черногорец (XI в.) пишет: «не могли мы ничего найти записанного о посте Воздвижения Честного Креста; но везде он совершается. Известно из примеров великих святых, что они имели обычай предочищаться к великим праздникам. Говорят, что и этим постом верующие положили предочищаться к целованию честного креста, так как и сам этот праздник для того установлен. В соборных церквах сей праздник совершается один день и держится пост, а в Типиконе Студитовом и Иерусалимском два дня — праздник и предпразднство»[7].


Примечания

[1] Обретение Креста церк. историк Сократ (V в.) неверно относит ко времени после Никейского собора, так как Елена умерла в год последнего. Александрийская хроника (VI в.), очень надежная в своих датах, относит событие 14 сент. 320 г. Хронограф Феофан Исповедник (IX в.) указывает еще более раннюю дату.
[2] Александрийская хроника говорит: «при этих консулах совершено освящение церкви св. Креста Константином при Макарии епископе сентября 17 (должно быть, ошибка писцов). Отселе начался праздник Воздвижения Креста». День обретения Креста, когда было и первое воздвижение его, указывается месяцесловами, кроме 14 сент., еще 3 мая, 6 марта, 2 апреля. О первой дате см. ниже. Вторая, может быть, означает неделю крестопоклонную. Но возможно, что с периода 50-цы Воздвижение удалено, как печальный праздник. Сергий архиеп. Полный месяцеслов Востока, Владимир 1901, II, стр. 66, 282, 375.
[3] Паломничество, §§ 48, 49. Православный Палестинский Сборник, 1889, вып. 20.
[4] Созомен. Церковная история II, 26.
[5] Alt H. Kirchenjahr. Berlin, 1860, 55.
[6] Kellner H. Heortologie. Freib., 1901, 187-189.
[7] Никон Черногорец. Пандекты, слово 57.

azbyka.ru

История праздника Воздвижение Креста Господня — Музей Фелицына

История праздника Воздвижение Креста Господня

Итак. 326 год нашей эры. В Риме уже которое поколение правят императоры-христиане, христианская культура становится доминирующей в Европе, и буквально в прошлом году закончился Первый Вселенский Собор (Никейский), на котором были сформированы основные догматы и положения христианства – «Символ веры». Но каждому «символу» нужно какое-то материальное подтверждение, так что императрица Елена – мать будущего великого императора Константина I, снаряжает экспедицию в Палестину. Как раз по местам, упомянутым в Библии.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы провести логичную параллель. И задуматься, что древесина, пусть и довольно прочная, 300 лет в земле без повреждений пролежать не может. Точнее, может, но при соблюдении ряда специфических условий, которые императоры и священники тех времён вряд ли знали. Но факт остаётся фактом – кресты были обнаружены. По крайней мере, когда в средние века комиссия иезуитов изучала подлинность исторически-религиозных событий, в делах, предшествующих основанию праздника Воздвижения Креста Господня, никто даже и не сомневался.

Проблема была в малом – понять, какой именно крест «тот самый!». Выяснили это экспериментально – прикосновение к одному из крестов исцелило какую-то даму. Так что в подлинности креста сомнений не было. И что с ним сделали? Разобрали на «запчасти» — щепки и гвозди, и в таком виде перевезли в Константинополь, где разместили в огромном и величественном храме Воскресения Христова. Впрочем, ненадолго.

 

Дальнейшая история Креста Господня

В самом начале VII века Константинополь осадила армия персидского царя Хосрова II. Зороастрийца, поэтому не испытывающего к авраамическим реликвиям решительно никакого пиетета. Но понимающего их значение для всего населения христианской Европы. И решившего, что лучший способ дополнительно унизить византийцев и примкнувших к ним – лишить их парочки священных реликвий.

14 лет остатки Креста Господня хранились где-то в Персии. И только успешная военная компания императора Ираклия I позволила вернуть его обратно в Константинополь. Это событие, кстати, тоже выпало на 27 сентября, поэтому вместе с Воздвижением Креста Господня празднуют ещё и «обретение» или «возвращение» его.

Мы также полагаем, что вам было бы интересно узнать более подробно о мельком упомянутом выше храме Гроба Господня. Это крайне интересное с культурной, исторической, религиозной и даже мистической точек зрения место.

 

Смысл праздника.

В некоторых местах трудолюбивые жители Израиля уже самостоятельно успели основать церкви – всё же Библию читали не только императоры и первосвященники, но некоторые крайне важные с исторической и религиозной точки зрения места были незаслуженно забытыми. В общей сложности Елена, которую после смерти назвали «равноапостольной», отыскала и обновила что-то около 8- подобных мест. И особое место среди них заняла небольшая пещера на склонах Голгофы. Пещера Гроба Господня. Возле нее, по счастливой «случайности», было обнаружено 3 креста.

Воздвижение считается одним из самых важных православных праздников и ежегодно отмечается 27 сентября. Его история достигает IV века, когда в Палестине был обнаружен Крест Господний. Он входит в число двунадесятых праздников. В народе этот день еще называют Третьими Осенинами, имеющими свои традиции и приметы.

Главным символом этого дня является крест, на котором был распят Иисус Христос. Однажды императрица Елена отправилась на поиски места захоронения Спасителя, но перед ней оказалось три креста. Изначально никто не мог указать точно, на котором из них был распят Божий Сын, но подсказка пришла сама по себе. Одна из женщин, помогавших раскапывать место захоронения, внезапно исцелилась от тяжелой болезни после того, как прикоснулась к одному из крестов. Легенда также рассказывает о том, что однажды крест воскресил мертвого человека.

Каждое из этих событий теперь тщательно запечатлено в истории христианства, поэтому примерно в 335 году церковь решила отмечать это событие праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Императрица Елена, которой удалось обнаружить крест, основала храм в честь Креста Господня, и позже была причислена к лику святых.

В современном мире хранится много фрагментов священного Креста. Конечно, большинство из них ненастоящие. В Иерусалиме находится самый крупный фрагмент. Ранее несколько частей хранилось в России, но сейчас их не сохранилось.

 

Как праздновать.

В день праздника принято устраивать званые обеды для всей семьи и родственников, на которых обязательно присутствуют пироги с капустой. Традиция пошла с древних времен, когда наши предки собирали новый урожай.

Стоит окропить дом святой водой, чтобы очистить его от любого зла и отвадить людей с дурными помыслами.

Наши предки верили, что в этот день можно загадать желание, которое обязательно сбудется. Загадывают его на пролетающую мимо стаю перелетных птиц.

В прежние времена в день Воздвижения рисовали мелом кресты на входных дверях и с обратной стороны, чтобы обезопасить себя и животных от нечистого духа и болезней. На сараях, где жил домашний скот, делали то же самое. К тому же использовали обереги, защищающие от зла.

Можно выполнять необходимые домашние дела: стирку, готовку, уборку, мытье посуды и купание. Церковь не запрещает таких мероприятий, если они действительно необходимы. Например, в доме есть больные родственники, требующие ухода, или маленькие дети.

В день праздника принято приносить из церкви три свечи, обходить углы дома, соединив свечи вместе, и читать защитную молитву.

На Воздвижение святая вода обладает сильными свойствами исцеления. Ею можно умыться и напоить тяжелобольных людей, чтобы те пошли на  православных Воздвижение считается днем борьбы добра со злом, света с тьмой. В этой борьбе в итоге побеждает Божий крест.

Независимо от дня недели, церковь призывает в этот день придерживаться строгого поста. Совсем неслучайно Воздвижение еще в народе называют капустницей. Именно этот продукт чаще всего готовят на праздник. Хозяйки умудряются в постный день приготовить массу вкусных блюд, содержащих капусту, таких как: борщ, щи, пироги, вареники, пирожки, всевозможные салаты и т. п.

В некоторых регионах Воздвижение называют Ставров день. Такое название происходит от древнегреческого слова «ставрос», что означает крест.

В этот день нельзя начинать новых дел, которые могут оказаться проигрышными или их невозможно будет завершить по разным причинам.

Запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения.

По заветам предков, в этот день в лес не было хода — звери готовились к зимней спячке, и их нельзя было тревожить.

Нельзя браниться, потакать негативным эмоциям и вступать в конфликты.

Отказаться стоит от рукоделия и работы с землей.

 

Еременко А.Г.
кандидат культурологии, доцент,
заведующий отделом истории, этнографии и природы КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына

felicina.ru

Что отмечают на Воздвижение Креста Господня? История и традиции праздника — Этот день считается постным 

По церковному календарю верующие 27 сентября отмечают праздник Воздвижение. В этот день православные вспоминают обретение Креста Господня. На Руси в этот день постились и готовили блюда из капусты. О других традициях Воздвижения — в материале «360».

История Воздвижения

Полное название праздника — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Церковь 27 сентября отмечает обретение Креста. Оно произошло в IV веке в Иерусалиме. По преданию, крест нашла мать императора Константина Великого — царица Елена. Она распорядилась начать раскопки. Они привели к пещере Гроба Господня, около которой находились три креста. На одном из них распяли Христа. Прикоснувшись к нему, заболевшая женщина тут же исцелилась.

На Руси название праздника получило отражение в поговорках. День также называли Вдвиженьем или Сдвиженьем. Эти слова отражают перемену состояния или какое-то движение. «Пришло Сдвижение — кафтан с шубой сдвинулся», — говорили в народе. Это означало, что приближаются холода, а вот лето и осень остаются в прошлом.

Традиции 27 сентября

Главные праздничные мероприятия проходили 27 сентября в церквях. После возвращения из храма крестьяне принимались за свои обычные дела.

В этот день крестьяне постились. «Кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится», — поучали взрослые детей. На Руси предпочитали есть капусту и блюда из нее. «Смекай, баба, про капусту — Воздвиженье пришло», — говорили люди. За три дня до праздника нужно было убрать кочаны с огорода. После этого женщины несколько недель заготавливали капусту на зиму.

Работы шла весело и быстро. Крестьянки собирались на капустных вечерках. Успевали не только заниматься заготовками, но и рассказывать друг другу байки и шутки. На Руси верили, что если девушка, собираясь на посиделки, семь раз прочтет особый заговор, то ее полюбит понравившийся ей парень.

Что запрещалось делать на Воздвижение

В этот день, 27 сентября, нельзя было затевать ничего важного и нового. В противном случае все шло прахом. Также не советовали ходить в лес. Предки верили, что в это время медведь устраивает себе берлогу, а леший осматривает свое царство. К зиме готовились и змеи. Они прятались под трухлявые пни и лежали там без движения. Считалось, что если змея на Воздвижение ужалит кого-то, то потом не сможет спрятаться от мороза.

Погода на Воздвижение

В конце сентября уже приходили первые заморозки. Но они были не страшными. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка (праздник Покров отмечают 14 октября — прим. ред.)», — говорили в народе.

Верили, что если журавли неспешно, но высоко летят и при этом курлыкают, осень будет теплой. Также хорошей приметой считалось увидеть восходящую луну с красноватым обручем. Это значило, что погода будет сухой и ясной. А вот если несколько дней дует западный ветер — холода не за горами.

Видео дня. Кошка ошалела от запаха мужских носков

Читайте также

weekend.rambler.ru

Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах -

Русская Православная Церковь

  • 12 Март 2020

    15 марта, Воскресенье, 11.30  в Лектории храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, в рамках Воскресной школы для взрослых, состоятся две лекции:  11.30 « Первые шаги Апостольской Церкви » (курс «Священное Писание»)   12.30 « Византизм и неославянофильство » (курс «Христианская философия»).  Ведущий: Аркадий Малер, философ, публицист, член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Вход свободный.

  • 02 Февраль 2020

    7 февраля, пятница, 19.00  в Лектории храма Троицы на Воробьевых горах и МГУ  состоится встреча, посвященная  Евгению Николаевичу ТРУБЕЦКОМУ  (к 100-летию со дня смерти).  Во встрече принимает участие «Образовательный фонд имени Сергея и Евгения Трубецких» и его глава отец Георгий Белькинд.

  • Все новости

hram-troicy.prihod.ru

27 сентября 2016: Воздвижение Креста. Господня Смысл, традиции и история праздника

ФОМА

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — праздник, который Православная Церковь отмечает 27 сентября. В этот день верующие вспоминают, как в 326 году в Иерусалиме был чудом обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Мы расскажем о событиях, смысле и традициях Крестовоздвижения.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

— праздник, который Православная Церковь отмечает 27 сентября. В этот день верующие вспоминают, как в 326 году в Иерусалиме был чудом обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Мы расскажем о событиях, смысле и традициях Крестовоздвижения.

Что такое Воздвижение Креста Господня

Полное название праздника — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день православные христиане вспоминают два события.

Как говорит Священное Предание, Крест был обретен в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель.

И второе событие — возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.

Оба события объединяло то, что Крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться ему и разделить друг с другом радость обретения святыни.

Воздвижение Креста Господня — двунадесятый праздник. Двунадесятые праздники догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Крестовоздвижение — Господский праздник.

Когда отмечается Воздвижение Креста Господня

Русская Православная Церковь вспоминает Воздвижение Креста Господня 27 сентября по новому стилю (14 сентября по старому стилю).

У этого праздника есть один день предпразднства и семь дней попразднства. Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, попразднство — такие же дни после праздника.

Отдание праздника — 4 октября. Отдание праздника — последний день некоторых важных православных праздников, отмечаемый особым богослужением, более торжественным, чем в обычные дни попразднства.

Что можно есть в праздник Воздвижения Креста Господня

В этот день у православных — строгий пост. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом.

События Крестовоздвижения

Описание событий Воздвижения Креста Господня, которое произошло в IV веке, мы находим у некоторых христианских историков, например, Евсевия и Феодорита.

В 326 году император Константин Великий решил во что бы то ни стало найти утраченную святыню — Крест Господень. Вместе со своей матерью, царицей Еленой, он отправился в поход на Святую Землю.

Раскопки было решено проводить рядом с Голгофой, так как у иудеев был обычай закапывать орудия казни рядом с местом ее совершения. И, действительно, в земле нашли три креста, гвозди и доску, что была прибита надо головой распятого Спасителя. Как говорит Предание, к одному из крестов прикоснулся болящий человек и исцелился. Так император Константин и царица Елена узнали, какой из крестов — тот самый. Они поклонились святыне, а затем патриарх Иерусалимский Макарий стал показывать ее народу. Для этого он встал на возвышение и поднимал («воздвигал») Крест. Люди поклонялись Кресту и молились: «Господи, помилуй!».

В VII веке с воспоминанием обретения Креста Господня было соединено другое воспоминание — о возвращении Древа Животворящего Креста Господня из Персидского плена.

В 614 году Персидский царь завоевал Иерусалим и разграбил его. Среди прочих сокровищ он забрал в Персию Древо Животворящего Креста Господня. Святыня пребывала у иноземцев четырнадцать лет. Лишь в 628 году император Ираклий одержал победу над персами, заключил с ними мир и вернул Крест в Иерусалим.

Как складывалась дальнейшая судьба святыни, историки точно не знают. Кто-то говорит, что Крест находился в Иерусалиме до 1245 года. Кто-то, что его разделили на части и разнесли по всему миру.

Сейчас часть Креста Господня покоится в ковчеге в алтаре греческого храма Воскресения в Иерусалиме.

История праздника Воздвижения Креста Господня

Как говорит Предание, Крест Господень был обретен перед праздником Пасхи, Светлого Христова Воскресения. Поэтому сначала Крестовоздвижение отмечали на второй день Пасхи.

В 335 году в Иерусалиме освятили храм Воскресения Христова. Произошло это 13 сентября. В честь этого праздник Воздвижения перенесли на 14 сентября (по старому стилю; по новому стилю — 27 сентября). Епископы, которые приехали на освящение со всех концов Римской империи, рассказали о новом празднике всему христианскому миру.

Богослужение Воздвижения Креста Господня

В день Крестовоздвижения положено совершать Всенощное бдение и Литургию. Но сейчас всю ночь редко где служат, поэтому центральным становится праздничное Богослужение накануне праздника — бдение.

Воздвижение — это Господский (посвященный Господу Иисусу Христу) двунадесятый праздник. Поэтому его служба не соединяется ни с какой другой службой. Например, память Иоанна Златоуста переносится на другой день.

Интересно, что во время Утрени на Крестовоздвижение Евангелие читается не на середине храма, а в алтаре.

Кульминационный момент праздника — когда первенствующий священник или епископ, одетый в фиолетовое облачение, выносит Крест. Все молящиеся в храме целуют святыню, а предстоятель помазывает их святым елеем. Во время общего поклонения Кресту поется тропарь: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».

Крест лежит на аналое до 4 октября — дня отдания Воздвижения. На отдание священник уносит крест в алтарь.

Молитвы Воздвижения Креста Господня

Тропарь Воздвижения Креста Господня

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианом на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Перевод:

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твое, победы верным над неприятелями даруя и Крестом Твоим сохраняя народ Твой.

Кондак Воздвижения Креста Господня

Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели силою Твоею верныя люди Твоя, победы дая нам на сопостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу.

Перевод:

Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе новому народу милости Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая нам победы над врагами, в помощь имеющим от Тебя, оружие мира, непобедимую победу.

Величание Воздвижения Креста Господня

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Крест Твой Святый, имже нас спасл еси от работы вражия.

Молитвы Честному и Животворящему Кресту Господню

Молитва первая

Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упражняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь.

Молитва вторая

О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселенныя — утверждение, христиан всех — упование, царей — держава, верных — прибежище, Ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных — посрамление, праведных — услаждение, обремененных — ослаба, обуреваемых — пристанище, заблудших — наставниче, одержимых страстьми — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — сила, во бранех — победа и одоление, сирых — верное покровение, вдов — заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянных — надежда, недужных — врач и мертвых — воскресение! Ты, прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты — одр, на немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь.

Икона Воздвижения Креста Господня

Самый распространенный сюжет иконы Воздвижения Креста Господня сложился в русской иконописи в XV-XVI веках. Иконописец изображает большое скопление людей на фоне одноглавого храма. В центре на амвоне стоит Патриарх с поднятым над головой Крестом. Под руки его поддерживают диаконы. Крест украшен веточками растений. На первом плане — святители и все, кто пришел поклониться святыне. Справа — фигуры царя Константина и царицы Елены.

Икона. Кон. XVIII в. Из праздничного ряда иконостаса церкви села СелезенихаТверской обл. Государственный институт реставрации, Москва.

Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на день Воздвижения Креста Господня

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Мы сегодня поклоняемся с трепетом и благодарностью кресту Господню. Как две тысячи лет тому назад, Крест Господень остается для одних соблазном, для других — безумием, но для нас, верующих и спасаемых Крестом Господним, он является силой, он является славой Господней.

Трепетен Крест Господень: это орудие жестокой, мучительной смерти. Самый ужас, который нас охватывает, когда мы взираем на орудие ее, должен нас научить мере любви Господней. Так возлюбил Господь мир, что Он Сына Своего Единородного отдал, для того чтобы спасти мир. И этот мир, после воплощения Слова Божия, после жизни Христовой на земле, после того, как Он провозгласил Божественное учение в слышание всех народов, и после того, как проповедь любви Он подтвердил, доказал смертью без злобы, смертью, к которой не примешалось ни одно мгновение противления, мести, горечи, — после всего этого наш мир уже не прежний. Его судьба не проходит трагически страшно и мучительно перед Божиим судом, потому что Сам Бог вошел в эту судьбу мира, потому что эта судьба наша теперешняя связала вместе Бога и человека.

И Крест нам говорит о том, как дорог человек Богу и как дорого стоит эта любовь. На любовь можно ответить только любовью, — ничем другим нельзя откупиться за любовь.

И вот перед нами стоит вопрос, вопрос совести пока, который в свое время станет вопросом, который Господь на Страшном суде нам поставит, когда Он встанет перед нами не только в славе Своей, но встанет перед нами изъязвленный за грехи наши. Ибо Судья, Который будет стоять перед нами, это Тот же Самый Господь, Который жизнь Свою отдал за каждого из нас. Что мы ответим? Неужели нам придется ответить Господу, что Его смерть была напрасна, что Крест Его не нужен, что когда мы увидели, как много нас любит Господь, у нас не хватило никакой ответной любви, и мы ответили Ему, что предпочитаем ходить во тьме, что предпочитаем руководиться страстями, похотьми нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, чем узкий путь Господень?.. Пока мы живем на земле, мы можем себя обмануть, что есть еще время. Но это неправда, — времени страшно мало. Жизнь наша может оборваться в одно мгновение, и тогда начнется наше стояние перед судом Господним, тогда будет поздно. А теперь время есть: время есть, только если мы каждое мгновение нашей жизни превратим в любовь; только тогда, если мы каждое мгновение жизни превратим в любовь к Богу и любовь к каждому человеку, нравится он нам или нет, близок он нам или нет, — только тогда наша душа успеет созреть к встрече Господней.

Всмотримся в Крест. Если близкий нам человек умер бы за нас и из-за нас, разве наша душа не была бы до самых глубин потрясена? Разве мы не изменились бы? И вот: Господь умер — неужели останемся мы безучастны? Поклонимся Кресту, но поклонимся не только на мгновение: поклонимся, склонимся под этот Крест, возьмем, по мере наших сил, этот Крест на свои плечи, и пойдем за Христом, Который нам дал пример, как Он Сам говорит, чтобы мы за Ним последовали. И тогда мы соединимся с Ним в любви, тогда мы оживем страшным Крестом Господним, и тогда Он не будет стоять перед нами, осуждая нас, но спасая и вводя в бесконечную, торжествующую, победную радость вечной жизни. Аминь.

Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево

Адрес храма: Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 147.

Старая церковь была сооружена на средства И.И. Вельяминова в 1760-1763 годах, потому что существовавшая ранее на этом месте «…издавна построенная каменная церковь во имя Софии и дочерей ее Веры, Надежды и Любови пришла в совершенную ветхость, — и от этой ветхости вся разселась…». Новый храм был с колокольней. В конце XVIII веке его перестроили.

Храм закрывался только на короткое время в годы Великой Отечественной войны. Святыни — особо чтимые иконы: список с Казанского образа Божией Матери и преподобного Макария Желтоводского (чудесно явилась у колодца сохранившегося источника на границе сел Алтуфьева, Бибирева и Медведкова).

Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке

Адрес храма: Москва. 1-й Тружеников переулок, дом 8, строение 3.

Храм заложен в 1640 году в начале глубокого оврага на левом берегу Москвы-реки.

Каменный храм на месте деревянного строился 18 лет. Главный престол освятили в 1658 году.

В 1701 году каменный храм впервые перестроили. Композиция церкви продолжала традиции посадского строительства XVII века. В объеме здания, возможно, сохранились части стен предшествующего кирпичного храма, сооруженного в 1658-ом, когда территорию между улицей Плющихой и рекой занимали слободы, принадлежавшие ростовскому архиерейскому дому.

В течение двух столетий храм постоянно перестраивали, свой сегодняшний облик он приобрел в 1894-1895 годах. Большинство прихожан храма на тогдашней окраине города были дворовыми людьми, ремесленниками, солдатами. Однако принадлежали к приходу и представители знаменитых дворянских фамилий Мусиных-Пушкиных, Шереметьевых, Долгоруких. 25 мая 1901 года здесь венчался А. П. Чехов.

В 1918 году храм начали разграблять. Власти вывезли отсюда более 400 пудов серебряной утвари.

В 20-е годы в храме не раз совершал Божественную литургию святитель Тихон, Патриарх Московский. Служил здесь и митрополит Серафим (Чичагов), который был расстрелян в декабре 1937-го на Бутовском полигоне.

В 1930 году храм закрыли, настоятель протоиерей Николай Сарыевский был сослан. Купол и колокольню сломали, снесли богадельню и дом причта, а в помещении храма сделали общежитие. Настенная роспись была закрашена, а когда она начинала проступать сквозь побелку, ее сбивали. Но 70% росписи уцелело. К концу 2000-го, после возвращения Церкви и долгой реставрации, здание вновь приняло прежний архитектурный облик.

Воздвиженка — улица в Москве

Воздвиженка — улица между Моховой и площадью Арбатские ворота. В конце XIII — начале XIV веков по ней шла дорога на Волоколамск и Новгород. В середине XIV века Воздвиженка — часть торговой дороги в Смоленск. В XV — первой половине XVII веков улица называлась Орбата (вероятно, от арабского «рабад» — предместье).

В 1493 начало улицы около стены Кремля было расчищено на 110 саженей, в XVI веке на освобожденном месте уже стояли церковь Николы в Сапожке (снесена в 1838) и мелкие частные дворы. В 1547 впервые упоминается Крестовоздвиженский монастырь. Именно он дал новое название улице. В 1812 году обитель разорила наполеоновская армия. В 1814 году монастырь упразднили, а его соборный храм превратили в приходскую церковь.

В 1935-ом Воздвиженку переименовали в улицу Коминтерна, в 1946 — в улицу Калинина. В 1963—90 годах она стала частью проспекта Калинина. Сейчас улице вернули историческое название.

Крестовоздвиженский монастырь

Крестовоздвиженский монастырь располагался Москве, в Белом городе, на улице Воздвиженке. Первоначальное название — монастырь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня, что на Острове. Построили его не позже 1547 года.

Во время нашествия Наполеона обитель была разграблена захватчиками. В 1814 году ее упразднили, а соборный храм превратили в приходскую церковь. Крестовоздвиженскую церковь закрыта после 1929 года, а в 1934 году ее снесли. На месте церкви построили шахту Метростроя. Священника этого храма Александра Сидорова в 1931-ом арестовали. Он погиб в концлагере в Кеми.

Народные традиции праздника Крестовоздвижения

На Руси праздник Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня объединял в себе церковные и народные традиции.

В этот день крестьяне рисовали кресты на дверях домов, клали маленькие деревянные крестики в ясли коровам и лошадям. Если не было крестика, его заменяли перекрещенные ветки рябины.

27 сентября называли также третьи Осенины или Ставров день. Это был заключительный день бабьего лета, третья и последняя встреча осени. «На дворе Воздвиженье, последняя копна с поля движется, последний воз на гумно торопится!». «На Воздвиженье шуба за кафтаном тянется!». «На Воздвиженье зипун с шубой сдвинется!». «Воздвиженье кафтан сымет, шубу наденет!». «Воздвиженье – последний воз сдвинулся с поля, а птица – в отлет!».
День был постным: «Кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится», «Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него – пятница-среда, постная еда!», «Кто не постит Вздвиженью – Кресту Христову – на того семь грехов воздвигнутся!».
Праздник Воздвижения именовали также «капустницами». «Смекай, баба, про капусту – Вздвиженье пришло!», «Вздвиженье-капустницы, капусту рубить пора!», «То и рубить капусту, что с Вздвиженья!», «У доброго мужика на Вздвиженьев день и пироги с капустой!», «На Вздвиженье первая барыня – капуста!». Еще приговаривали: «Ни Воздвиженской, ни благовещенской капусты мороз не бьет!». Молодежь устраивала «Капустенские вечерки»; они длились две недели.

Елизавета Киктенко

ФОМА

pravlife.org

Православные отмечают Воздвижение Креста Господня - Общество

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит Софийский собор в Самаре, сообщила пресс-служба патриарха.

"Центральным событием визита святейшего патриарха в Самарскую митрополию станет патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре, которые состоятся 27 сентября 2019 года в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Начало богослужения в 10:00", - сообщается на сайте пресс-службы.

Храм Софии - Премудрости Божией расположен в Самаре на Волжском проспекте. Его настоятелем, по информации сайта Самарской епархии, является митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий (Полеткин).

История Крестовоздвижения

Воздвижение Креста Господня, или Крестовоздвижение, - это один из 12 двунадесятых праздников - главных праздников христианства, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богоматери. Этот праздник - единственный из двунадесятых, посвященный сразу двум событиям: обретению Креста Господня в IV веке в Иерусалиме и возвращению его через 300 лет из Персии. Его дата является в календаре непреходящей, и каждый год приходится на одно и то же число - 27 сентября.

По преданию, крест, на котором был распят Спаситель, долгое время считался утерянным, а поиски реликвии начались в IV веке по распоряжению первого римского императора-христианина Константина Великого. Он был обнаружен матерью императора царицей Еленой во время раскопок на Голгофе. Определить крест, на котором был распят Христос, помогло чудо: прикосновение к нему, по одной из версий, исцелило больную женщину, по другой - оживило умершего. Одну часть Креста Господня императрица отвезла в Константинополь, другую оставила в Иерусалиме, а на месте находки в Иерусалиме был заложен храм Вознесения Христова (более известен как Храм Гроба Господня).

В 614 году царь Персии Хосров II завоевал и разграбил Иерусалим, увезя оставшуюся в городе часть креста в Персию. Около 628-631 годов византийский император Ираклий одержал победу над персами, и он был возвращен в Иерусалим. После этого праздник Крестовоздвижения получил широкое распространение в христианском мире.

Традиции праздника

В соответствии с православной традицией праздник отмечается девять дней, начиная с 27 сентября. На Крестовоздвижение священнослужители надевают облачения фиолетового цвета. Кульминацией праздничной литургии является вынос в центр храма креста, которому поклоняются верующие, который находится на аналое до 4 октября. В праздник предписывалось соблюдать строгий пост.

На Руси праздник объединял церковные и народные традиции. В этот день совершали крестные ходы вокруг населенных пунктов, чтобы защитить их от бед, обходили с иконами поля, молились о выздоровлении больных. К Воздвижению было приурочено установление крестов на храмах и вдоль дорог, а также начало строительства часовней и небольших церквей. Несмотря на осуждение церковью суеверий, крестьяне раскладывали во дворах и домах маленькие самодельные кресты или перекрещенные палочки в целях защиты от болезней и других невзгод.

Праздник приходился на период окончания уборки урожая и приближения заморозков. Его название ассоциировалось со словом "движение", что дало начало ряду поговорок: "На Воздвиженье хлеб с поля движется", "Воздвиженье осень зиме навстречу двигает" и другим. В ряде областей этот день называли еще и "капустницей" - в это время на зиму начинали заготавливать капусту.

tass.ru

Праздник Воздвижения Креста Господня - 27 сентября. История и особенности праздника в проекте Календарь Праздников 2020

Воздвижение Креста Господня (Фото: Yuriy Kulik, Shutterstock)

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, отмечаемый 27 сентября, установлен в память обретения и воздвижения Креста Христова. Это знаменательное событие произошло при императоре Константине Великом, который первым из римских императоров прекратил гонения на христиан.

Равноапостольный император Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение — Крест с надписью «Сим победиши». Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Иисус Христос, Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену. Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения.

Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес Иисус Христос. Император Адриан приказал засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место собирались язычники и совершали идольские жертвоприношения.


Воздвижение Креста Господня

Разыскивая Животворящий Крест, царица Елена расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский», сделанная по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа.

Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно стал подносить кресты один за другим к тяжелобольной женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда; когда же возложили третий крест, то она тот час исцелилась. Случилось, что в это время несли тело для погребения. Тогда стали возлагать кресты на умершего; и когда возложили третий крест, покойный ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест.

Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй», поклонялся Честному Древу.

В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около 10 лет. Святая Елена не дожила до освящения храма — она скончалась в 327 году. Храм был освящен 26 сентября (по новому стилю) 335 года. На следующий день, 27 сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.

Католическая церковь празднует Воздвижение Креста Господня 14 сентября.

www.calend.ru

Воздвижение Креста Господня 2018 - история установления праздника, его главные традиции и запреты

Рассказываем все, что стоит знать об одном из двунадесятых церковных праздников, связанном с обретением и возвращением Креста Господнего - Крестовоздвижении

112.ua

Сегодня, 27 сентября, христиане византийского обряда (православные и греко-католики) отмечают один из двунадесятых праздников - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господнего или Крестовоздвижение.

Он был установлен церковью в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места Распятия Иисуса Христа.

Где-то с VII века с этим днем также стали связывать воспоминание о возвращении Животворящего Креста из Персии византийским императором Ираклием.

Само же название праздника обусловлено обычаем церкви на Востоке ритуально воздвигать крест во время богослужения (то есть поднимать Крест для обозрения всеми молящимися).

История обретения и возвращения Креста

Согласно преданиям, Крест Господний был найден приехавшей в Палестину матерью императора Константина Великого, императрицей Еленой и иерусалимским епископом Макарием. В результате раскопок они отыскали пещеру Гроба Господня, а неподалеку от нее обнаружили три креста.

Фото из открытых источников

Крест Иисуса Христа определили, когда больная женщина, на которую их поочередно возлагали, исцелилась.

По другому преданию, от соприкосновения с этим крестом воскрес умерший, которого несли по улице для погребения (отсюда собственно якобы и название животворящий).

Что же касается возвращения Креста, история такова:

Персидский царь Хосров II в войне против греков, примерно в 609—633 годах, разбил войско противника, разграбил Иерусалим и в том числе увез Крест Иисуса Христа и патриарха Захарию.

Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь при императоре Ираклии I, который победил Хосрова и заключил мир с его сыном, христианская реликвия была торжественно возвращена в Иерусалим.

Согласно преданиям, Ираклий в царском венце и порфире понес Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с ним в этот момент шел патриарх Захария. У ворот, которыми восходили на Голгофу, император внезапно остановился и не мог двинуться дальше. Святой патриарх объяснил, что ему преграждает путь Ангел Господень, ибо тот, кто нес на Голгофу Крест для искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь в уничиженном виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внес Крест Христов в храм.

Традиции на Крестовоздвижение

На Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господнего по традиции положено совершать Всенощное бдение и Литургию. Но сейчас всю ночь редко где служат, поэтому центральным становится праздничное Богослужение накануне праздника - бдение.

Как уже отмечалось, Воздвижение - это Господский (посвященный Господу Иисусу Христу) двунадесятый праздник, его служба не соединяется ни с какой другой службой. Например, память Иоанна Златоуста переносится на другой день.

Фото из открытых источников

В частности, на Крестовоздвижение благодарят Бога за спасение и просят о здоровье и здоровье своих близких.

Наши предки верили, что животворящий крест защищает все живущее от сглаза, темных сил и зла, поэтому в этот день также освящали в церкви самодельными крестики, которые клали в избы, в хлева, в амбары, в укромные места во дворе, а также воду.

Считалось, что наложение креста и окропление домохозяйства освященной в церкви водой помогает уберечь домочадцев, избы, скотину и собранный урожай от различных бед.

Помимо этого, на Воздвижение соблюдали, да и соблюдают строгий пост - нельзя есть ни мясные, ни молочные продукты, даже если праздник приходится на воскресенье.

В народе бытуют пословицы: "Кто на Воздвижение постится – тому семь грехов простится" или "Кто на Воздвижение не постится, на того семь грехов воздвигнется".

Соответственно на праздничный стол подают только постные блюда, которые хозяйки чаще всего готовят из капусты нового урожая.

Поскольку праздник совпадал со временем поворота на зиму, в этот день принято было также собирать различные лекарственные растения, которые считались обладающими особой целебной силой - васильки, гвоздику, базилик и прочие.

Что нельзя делать на Воздвижение

На Крестовоздвижение, как и в любой другой великий церковный праздник, не рекомендуется ругаться и выяснять отношения с близкими.

Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, а также начинать новое дело, поскольку считается, что все пойдет прахом.

Фото из открытых источников

Также ни в коем случае нельзя ходить в лес: бабушки и дедушки в некоторых населенных пунктах до сих пор верят, что в этот день леший пересчитывает лесных зверей и человеку свидетелем этого точно не нужно быть.

Помимо этого, советуют не держать дверь открытой, потому что считается, что с Воздвижения змеи ищут места для зимовки и могут заползти в любой дом.

И, как уже отмечалось, не приветствуется нарушение поста.

112.ua


Смотрите также